Zmiana danych

W tej sekcji zostały umieszczone informacje o podstawowych zmianach jakie mogą być wprowadzone w umowie ubezpieczenia w trakcie jej trwania.

 • Zgłoszenie zmiany danych osobowych
  • W celu zaktualizowania adresu korespondencyjnego lub danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail) można skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 801 30 20 10 lub drogą elektroniczną na adres . Przed skontaktowaniem się ze specjalistą Biura Obsługi Klienta prosimy o przygotowanie numeru polisy.

   Jeśli zmiana dotyczy:

   • imion,
   • nazwiska,
   • adresu zamieszkania,

   wymaga zachowania formy pisemnej, sygnowanej podpisem (można skorzystać z formularza Wniosku zmian danych osobowych lub samodzielnie sporządzić oświadczenie i dostarczyć je w oryginale).

   Ksero dokumentu tożsamości jest wymagane w przypadku zmiany następujących danych:

   • imienia
   • nazwiska
   • serii i numeru dowodu osobistego
   • korekty daty urodzenia

   Zgłoszenie możesz:

   W szczególnych przypadkach w celu potwierdzenia aktualizacji danych skontaktujemy się z Tobą, korespondencyjnie lub za pośrednictwem Konsultanta. 

 • Zmiana Uposażonych
  • W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający za zgodą ubezpieczonego może:

   • wskazać osoby Uposażone,
   • zmienić udział % Uposażonych w świadczeniu,
   • zmienić Uposażonych,
   • zaktualizować dane wskazanych wcześniej Uposażonych.

   Zmiany realizowane są jedynie na podstawie zgłoszenia w formie pisemnej. Możesz skorzystać z formularza Wniosku zmiany Uposażonych bądź sporządzić oświadczenie woli. Zgłoszenie możesz:

   W przypadku gdy Ubezpieczający nie jest jednocześnie  Ubezpieczonym, zmiana wymaga zgody Ubezpieczonego, potwierdzonej na wniosku podpisem. Każdorazowe wskazanie Uposażonych wymaga podania udziału procentowego w świadczeniu (suma udziałów musi równać się 100%).

   W wyjątkowych przypadkach, aby potwierdzić zgłoszenie, skontaktujemy się z Ubezpieczającym i Ubezpieczonym.

 • Wypowiedzenie umowy dodatkowej
  • W każdej chwili trwania umowy Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę dodatkową. W tym celu możesz skorzystać z formularza Wniosku zmiany warunków umowy ubezpieczenia bądź napisać oświadczenie woli z własnoręcznym podpisem. Umowa dodatkowa rozwiązuje się z upływem ostatniego dnia 30-dniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od dnia otrzymania zawiadomienia przez Prudential.

 • Pozostałe zmiany
  • Zgodnie z Ogólnymi warunkami ubezpieczenia możliwe jest wprowadzanie pewnych zmian w czasie trwania umowy. Poza aktualizacjami opisanymi wcześniej (tj. dane osobowe, Uposażeni), dopuszczalne są między innymi zmiana wysokości składki i sumy ubezpieczenia (możliwa po pierwszej rocznicy ubezpieczenia). Ponadto Ubezpieczający ma prawo w zależności od posiadanej umowy, zgodnie z zasadami opisanymi w OWU do:

   • gwarantowanego podwyższenia odpowiednio gwarantowanej sumy ubezpieczenia lub sumy ubezpieczenia bez oceny stanu zdrowia (możliwe po pierwszej rocznicy ubezpieczenia),
   • dopasowania do swoich potrzeb sumy ubezpieczenia poprzez jej podwyższenie lub obniżenie,
   • czasowego zawieszenia opłacania składek (możliwe po trzeciej rocznicy ubezpieczenia pod warunkiem opłacenia wszystkich należnych składek do tego momentu oraz, jeżeli wartość wykupu ustalona na dzień ich zawieszenia jest wyższa niż wysokość bieżącej rocznej składki z tytułu umowy głównej i umów dodatkowych). W okresie zawieszenia świadczona jest ochrona ubezpieczeniowa z tytułu Umowy głównej i zawartych umów dodatkowych,
   • przekształcenia umowy w ubezpieczenie bezskładkowe (możliwe po połowie okresu ubezpieczenia i opłaceniu wszystkich składek za umowę główną należnych za ten okres, przy założeniu, że wartość wykupu jest wyższa niż 5 000 złotych i suma ubezpieczenia bezskładkowego będzie wynosiła co najmniej 5 000 złotych),

   Wymienione wyżej zmiany realizowane są na podstawie zgłoszenia pisemnego. Jeśli chcesz, przed wysłaniem wniosku, skontaktuj się z Konsultantem lub Biurem Obsługi Klienta (nr tel. 801 30 20 10) w celu sprawdzenia, jakie zmiany są dla Ciebie dostępne.

   W wyjątkowych przypadkach, aby potwierdzić zgłoszenie, skontaktujemy się z Ubezpieczającym i Ubezpieczonym.