Wyjątkowe cechy ubezpieczeń oszczędnościowych Prudential

Ubezpieczenia oszczędnościowe oferowane przez Prudential - START W ŻYCIE, EMERYTURA BEZ OBAW oraz OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW to rozwiązania ubezpieczeniowo - oszczędnościowe, których istotą jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej na wypadek określonych zdarzeń, połączone z oszczędzaniem środków na dowolny cel.

Ubezpieczenie oszczędnościowe, pomimo swojej innowacyjności, to klasyczne ubezpieczenie na życie, w którym ubezpieczyciel świadczy ochronę ubezpieczeniową i element ochronny ma w nim istotne znaczenie. Cechą charakterystyczną takich tradycyjnych ubezpieczeń jest występująca w nich gwarancja wypłaty określonego w umowie świadczenia, co istotnie odróżnia je od ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w których ryzyko inwestycyjne ponosi Klient. Prudential tworzy rezerwę umożliwiającą wypłatę gwarantowanych świadczeń, a należna składka wyliczana jest w oparciu o ryzyko, czyli prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń określonych umową.

Ubezpieczenia oszczędnościowe Prudential zapewniają:

 • Ochronę życia w ramach umowy głównej, z możliwością rozszerzenia jej zakresu poprzez zawarcie umów dodatkowych.
 • Możliwość długoterminowego gromadzenia kapitału na dowolny cel, zależny od indywidualnych potrzeb.
 • Elastyczność pozwalającą na:

- wybór częstotliwości, z jaką chcesz opłacać składki. W zależności od indywidualnych preferencji finansowych składki mogą być opłacane miesięcznie, kwartalnie, półrocznie albo rocznie,

- dostosowanie wysokości składki i sumy ubezpieczenia do Twoich bieżących potrzeb,

- zawieszenie opłacania składek,

- skorzystanie z indeksacji, która pozwoli utrzymać realną wysokość przyszłych świadczeń,

- gwarantowane podwyższenie gwarantowanej sumy z tytułu dożycia/sumy ubezpieczenia z tytułu umów dodatkowych w szczególnych sytuacjach życiowych.

Informacje prawno – podatkowe oparte na regulacjach prawnych i podatkowych aktualnych na dzień 31.03.2020:

 • Pieniądze, które otrzymasz na koniec umowy, nie będą obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych,
 • W przypadku śmierci Ubezpieczonego wskazane osoby otrzymają pieniądze z tytułu umowy, które nie będą podlegały podatkowi od spadków i darowizn.

Możliwość wyboru profilu oszczędzania, zgodnie z którym Prudential będzie lokował środki przypisane do umów ubezpieczenia:

 • konserwatywny,
 • zrównoważony.

Strategia lokowania środków

 • Prudential lokuje środki pochodzące z umów ubezpieczenia na życie i dożycie w With-Profits Sub-Fund (WPSF), który jest częścią With-Profits Fund (WPF), stanowiącego pulę aktywów zarządzanych przez The Prudential Assurance Company Limited z siedzibą w Londynie („PAC"), przeznaczonych na pokrycie świadczeń z tytułu umów ubezpieczenia. WPF ma siedzibę w Wielkiej Brytanii i jest regulowany przez Financial Conduct Authority i Prudential Regulation Authority.
 • Prudential powołał niezależny Komitet With-Profits, którego zadaniem jest autonomiczna weryfikacja i ocena działania With-Profits Fund oraz sposobu, w jaki interesy wszystkich posiadaczy polis są brane pod uwagę. Polscy Klienci mają do wyboru jeden z dwóch profili oszczędzania:

- Konserwatywny profil oszczędzania, którego strategia zakłada lokowanie nie mniej niż 70%  aktywów  w obligacje polskiego Skarbu Państwa lub inne obligacje o wysokiej wiarygodności podmiotu, który je wystawił. Pozostała część aktywów jest lokowana w inne instrumenty finansowe,

- Zrównoważony profil oszczędzania, którego strategia zakłada lokowanie nie mniej niż 45% aktywów  w obligacje polskiego Skarbu Państwa lub inne obligacje o wysokiej wiarygodności podmiotu, który je wystawił. Pozostała część aktywów jest lokowana w inne instrumenty finansowe,
Wybrany profil oszczędzania ma wpływ na wysokość przyszłych świadczeń, czyli kwot, które przysługują z tytułu umowy ubezpieczenia. Decydując się na Zrównoważony profil oszczędzania możesz otrzymać nieco niższą gwarantowaną sumę z tytułu dożycia niż w Profilu Konserwatywnym, za to możesz liczyć na wyższe premie.

 • Strategia inwestycyjna w ramach profili oszczędzania jest oparta na odpowiednio dobranych aktywach o różnym poziomie ryzyka, zarówno z rynku polskiego, jak i z rynków zagranicznych. Zarówno struktura aktywów, jak i doświadczenie zarządzających oraz wykorzystanie efektu synergii  w zarządzaniu wszystkimi aktywami przez Prudential, pozwala skorzystać z szerszego wachlarza możliwości inwestycyjnych w porównaniu do tradycyjnych ubezpieczeń kapitałowych oferowanych na polskim rynku.

Wysokość premii

Prudential dokłada starań, aby efektywnie zarządzać aktywami i osiągać wyniki z lokowania środków umożliwiające deklarowanie premii, które powiększą świadczenia wypłacane z tytułu umowy.

 • Premia roczna

- Ustalenie stawek premii rocznej uwzględnia równorzędne traktowanie wszystkich umów ubezpieczenia zawartych w danym roku kalendarzowym, wszystkich okresów ubezpieczenia, oraz zależy od wielu czynników, takich jak: wartości środków przypisanych do wszystkich umów zawartych przez Prudential w Polsce, do których stosowane będą stawki premii rocznej, wysokości gwarantowanych sum z tytułu dożycia oraz premii rocznych zadeklarowanych dla wszystkich umów zawartych przez Prudential w Polsce, do których stosowane będą stawki premii rocznej, oczekiwane przez Prudential stopy zwrotu z lokowania środków przypisanych do odpowiednich profili oszczędzania, stawki premii rocznych ustalonych w poprzednich latach.

- Wysokość stawek procentowych premii rocznej dla umów, których rocznica przypada w danym kwartale kalendarzowym ogłaszamy  przed rozpoczęciem tego kwartału. Prudential ogłasza dwie stawki premii rocznej w danym kwartale dla każdego profilu oszczędzania - pierwsza z dwóch ogłaszanych stawek odnosi się do gwarantowanej sumy z tytułu dożycia, druga – do wysokości dotychczas zadeklarowanych premii rocznych. Stawki premii rocznej Prudential może dodatkowo zróżnicować w zależności od roku kalendarzowego, w którym została zawarta umowa ubezpieczenia. W ten sposób deklaracja stawek premii rocznej dla wszystkich umów zawartych w danym roku kalendarzowym będzie uwzględniać zarówno oczekiwane w przyszłości stopy zwrotu z lokowania środków przypisanych do poszczególnych profili oszczędzania, jak i dotychczasowe wyniki osiągnięte z lokowania środków, odzwierciedlone w wartości środków przypisanych do polis zawartych w danym okresie.

Przyznanie premii nie jest gwarantowane, natomiast kwota premii rocznych, które już przyznaliśmy w ramach Twojej umowy jest gwarantowana w całości pod warunkiem, że opłacisz wszystkie składki, a Ubezpieczony dożyje do ostatniego dnia umowy.

Jeżeli obniżysz składkę, skorzystasz z zawieszenia opłacania składek lub przekształcisz umowę ubezpieczenia w umowę bezskładkową, obniżeniu ulegnie gwarantowana suma z tytułu dożycia, a wszystkie wcześniej przyznane premie roczne zostaną odpowiednio przeliczone z uwzględnieniem nowej gwarantowanej sumy z tytułu dożycia.

Część zadeklarowanych dla Twojej polisy premii rocznych możesz również otrzymać w razie razie rozwiązania umowy przed końcem okresu ubezpieczenia.

 • Premia końcowa:
  • Prudential może przyznać premię końcową na koniec okresu ubezpieczenia.
  • Premia końcowa jest ustalana na podstawie zysków z lokowania środków przypisanych do odpowiednich profili oszczędzania, wypracowanych przez Prudential w okresie ubezpieczenia, po uwzględnieniu dotychczas przyznanych premii rocznych.

Poniższy wykres przedstawia sposób ustalania premii rocznych oraz premii końcowej.

Wykorzystanie niespotykanej na polskim rynku strategii lokowania środków budujących Twoje świadczenia, opartej na lokowaniu przez Prudential środków pochodzących ze składek w With-Profits Sub-Fund („WPSF"). O wyniki WPSF dbają doświadczeni zarządzający z Prudential.
Radosław Gołaszewski
Dyrektor ds. Rozwoju Produktów