Ubezpieczenie na życie bez badań lekarskich. Czy to jest możliwe?

Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest konieczność wypełnienia ankiety medycznej, w której należy odpowiedzieć na pytania medyczne określone przez ubezpieczyciela. Obowiązek przeprowadzenia weryfikacji stanu zdrowia pozwala skutecznie ocenić ryzyko i dostosować parametry polisy do indywidualnych potrzeb.

Ubezpieczenie na życie to skuteczny sposób na zabezpieczenie materialnej przyszłości bliskich. Jeśli ubezpieczonego zabraknie, osoby uposażone otrzymają świadczenie, które pozwoli im zachować finansową stabilność i utrzymać dotychczasowy poziom życia.

Zakup ubezpieczenia na życie jest dziś przejawem odpowiedzialności i dojrzałości. Zwłaszcza jeśli ubezpieczony jest jedynym lub głównym żywicielem rodziny, wstąpił w związek małżeński, został rodzicem lub razem z drugą połówką zaciągnął kredyt hipoteczny.

Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest konieczność wypełnienia ankiety medycznej, w której należy odpowiedzieć na pytania medyczne określone przez ubezpieczyciela. W zależności od jej wyniku ubezpieczyciel może zadać dodatkowe pytania wynikające z wcześniej podanych informacji lub skierować osobę chcącą się ubezpieczyć na dodatkowe badania lekarskie na koszt ubezpieczyciela. Dlaczego? Czy taka zasada obowiązuje w Prudential? Podpowiadamy.

Jak działa ubezpieczenie na życie?

Zasada działania ubezpieczenia na życie jest bardzo prosta. Ubezpieczający zawiera z ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia na swój rachunek (wtedy jest jednocześnie ubezpieczonym) lub na cudzy rachunek (osoba ubezpieczona jest kimś innym). Po zawarciu umowy ubezpieczający regularnie opłaca składki (co miesiąc, kwartał, pół roku lub rok). Jeśli w czasie trwania okresu ochrony ubezpieczony straci życie, jego bliscy otrzymają wypłatę świadczenia. To pozwoli im zachować płynność finansową, regularnie spłacać zobowiązania (np. kredyt) i utrzymać dotychczasowy poziom życia.

Zawierając umowę z konkretnym ubezpieczonym, ubezpieczyciel szacuje poziom ryzyka, towarzyszący tej konkretnej sytuacji. Wynik kalkulacji wpływa na wysokość składki oraz maksymalną kwotę sumy ubezpieczenia.

Przykład. Ryzyko przedwczesnej śmierci w pełni zdrowego Marcina, 30-latka bez nałogów jest — przynajmniej w teorii — zdecydowanie niższe niż w przypadku Mariana, 50-latka po przebytym zawale. Zawierając umowę z Marcinem, ubezpieczyciel ponosi więc zdecydowanie mniejsze ryzyko.

Aby mógł precyzyjnie je ocenić, potrzebne są jednak konkrety, dające mierzalne wyniki. Są nimi ankieta medyczna i ewentualne badania lekarskie.

Ubezpieczenie na życie — ankieta medyczna i badania lekarskie

Głównym celem wypełnienia ankiety medycznej i wykonania badań lekarskich przed zawarciem umowy ubezpieczenia jest określenie czynników ryzyka ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenie na życie bez ankiety medycznej znacząco zwiększa ryzyko ubezpieczyciela.

Dlatego zawierając indywidualne umowy, towarzystwa nie rezygnują z takiej procedury. Jeśli już to robią, to może to mieć wpływ na koszt ubezpieczenia, niższą sumę ubezpieczenia czy dużą liczbę wyłączeń odpowiedzialności.

Badania lekarskie

Jeśli wypełnienie ankiety medycznej we wniosku o zawarcie umowy nie jest wystarczające do oceny ryzyka, towarzystwo ubezpieczeniowe, także Prudential, może skierować Ubezpieczonego na badania medyczne i lekarskie.

Badanie lekarskie i badania medyczne pozwalają ocenić czynniki ryzyka osoby ubezpieczanej i znacząco zmniejszają ryzyko zatajenia ważnych informacji, np. chorób przewlekłych. To, czy i na jakich zasadach ubezpieczyciel zdecyduje się je realizować, pozostaje kwestią indywidualną. Jak do tej kwestii podchodzi Prudential?

Ankieta medyczna i badania lekarskie w Prudential

Jak wynika z zapisów OWU, w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego przez Prudential przed zawarciem Umowy ubezpieczenia:

1. Ubezpieczający i Ubezpieczony są zobowiązani do dostarczenia dokumentów i informacji wskazanych przez Prudential,
2. Ubezpieczony, na wniosek i koszt Prudential, jest zobowiązany do poddania się badaniom lekarskim lub badaniom diagnostycznym, z wyłączeniem badań genetycznych.

 

Nieprawdziwe informacje dotyczące stanu zdrowia

Czasem zdarza się, że chcąc zataić pewne dolegliwości (i co za tym idzie poprawić swój obraz w oczach ubezpieczyciela), ubezpieczeni podają we wniosku lub ankiecie medycznej nieprawdziwe dane. Takie przekłamania mogą mieć jednak wyjątkowo nieprzyjemne konsekwencje.

Prudential nie wypłaci świadczenia w przypadku śmierci Ubezpieczonego, jeżeli śmierć jest skutkiem lub nastąpiła w związku z okolicznościami, o które Prudential pytał we wniosku o zawarcie lub w innych pismach przed zawarciem Umowy i które zostały podane niezgodnie z wiedzą Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub ich przedstawicieli.

Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności Prudential nie ma zastosowania, jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpi po upływie 3 lat od dnia zawarcia Umowy. Podanie ubezpieczycielowi nieprawdziwych danych może więc skutkować odmową wypłaty odszkodowania, nawet pomimo regularnego opłacania składek.

Zły stan zdrowia ubezpieczonego a możliwość zawarcia umowy

Co jednak w przypadku, jeśli po wypełnieniu ankiety medycznej lub wykonaniu badań okaże się, że zawarcie umowy jest bardzo ryzykowne? Czy ubezpieczyciel może odmówić ubezpieczenia wnioskującego?

Procedura postępowania w takich przypadkach zależy od konkretnego towarzystwa. W OWU ubezpieczenia Komfort Życia w Prudential możemy przeczytać: Prudential, po dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, zastrzega sobie prawo do:

1. niezaakceptowania ryzyka i odmowy zawarcia Umowy ubezpieczenia,
2. zaproponowania Ubezpieczającemu, w celu umożliwienia Prudential zaakceptowania ryzyka i zawarcia Umowy ubezpieczenia, zmiany złożonego przez niego wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia poprzez:
  a) zaproponowanie składki w wysokości wyższej niż zadeklarowana przez Ubezpieczającego,
  b) zaproponowanie Sumy ubezpieczenia w wysokości niższej niż zadeklarowana przez Ubezpieczającego,
  c) zaproponowanie zawarcia Umowy ubezpieczenia na warunkach odbiegających od niniejszych OWU.


Jeśli ryzyko ubezpieczyciela będzie duże, może on więc podwyższyć kwotę składki lub sumę ubezpieczenia, zaproponować zawarcie umowy na indywidualnych warunkach lub odmówić jej zawarcia.

Ubezpieczenie na życie bez względu na stan zdrowia — czy to możliwe?

Zawarcie umowy ubezpieczenia na życie z każdą osobą bez względu na stan jej zdrowia z punktu widzenia ubezpieczycieli nie pozwoliłoby oferować ubezpieczenia z wysokim poziomem zabezpieczenia i krótką listą wyłączeń odpowiedzialności.

Konieczność przeprowadzenia weryfikacji stanu zdrowia pozwala skutecznie ocenić ryzyko i dostosować parametry polisy do indywidualnych wskaźników. Takie podejście pozwala maksymalnie zabezpieczyć interesy obu stron, zapewniając najwyższą jakość usługi i eliminując długą listę wyłączeń odpowiedzialności.