Czy od polisy na życie trzeba zapłacić podatek?

Polisa na życie to ubezpieczenie, które wykupuje się z myślą o swoich bliskich. Ma na celu zabezpieczenie ich przyszłości i stabilności finansowej w razie śmierci członka rodziny. W większości przypadków polisa na życie nie podlega opodatkowaniu, są jednak wyjątki od tej reguły. Dowiedz się, kiedy należy odprowadzić podatek.

Indywidualne ubezpieczenie na życie a dziedziczenie

Czy otrzymując pieniądze z polisy na życie, uposażeni muszą martwić się jeszcze dodatkowymi kwestiami formalnymi? Czy na przykład od polisy na życie należy zapłacić podatek?

Polisa na życie to ubezpieczenie, w którym można wskazać osobę uprawnioną do otrzymania świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego nazywaną osobą uposażoną. Oznacza to, że osoba lub osoby, których nazwisko jest zawarte w umowie, otrzyma świadczenie. Indywidualne ubezpieczenie na życie pozwala na zabezpieczenie polisą kogokolwiek – nie musi to być osoba spokrewniona z Ubezpieczonym. Co więcej, nie musi być to wcale osoba fizyczna, polisa może uposażać równie dobrze instytucję.

Oznacza to, że polisa na życie nie jest dziedziczona tak jak standardowy spadek. Świadczenie może zostać wypłacone osobie, która nie jest z nami spokrewniona lub znajduje się daleko na liście potencjalnych spadkobierców. O ile standardowo spadek otrzymują spadkobiercy wskazani w ustawie (zwykle najbliższa rodzina), o tyle polisa może być przeznaczona dla partnera w związku nieformalnym, przyjaciół, rodzeństwa, dzieci, naprawdę każdego. Można zapisać ją także na bank, w którym ma się hipotekę – dzięki temu w chwili śmierci ubezpieczenie spłaca część lub całość zobowiązania, więc rodzina nie musi martwić się, że spadek oznacza konieczność spłacania długów.

Czy pieniądze z ubezpieczenia podlegają opodatkowaniu?

Wypłata świadczenia z polisy ubezpieczeniowej służącej ochronie życia, a więc większość polis na życie, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ani podatkiem od spadków i darowizn.

Po śmierci osoby ubezpieczonej kwota ubezpieczenia z polisy na życie w całości zostaje przekazana osobie uposażonej. Nie jest pomniejszona o żaden podatek i nie trzeba w żaden sposób się z niej rozliczać. Nie trzeba martwić się także o dodatkowe formalności – wszystko jest załatwiane bardzo szybko, a pieniądze są przelane na konto uposażonego w czasie przewidzianym w umowie. Nie wymaga to także przeprowadzenia sprawy spadkowej w sądzie, ponieważ pieniądze z polisy ochraniającej życie nie wchodzą do spadku.

To, że polisa na życie nie należy do spadku, jest bardzo ważnym aspektem. Oznacza to, że świadczenie można bezpiecznie przyjąć, nie musząc martwić się, że razem z tym otrzyma się w spadku długi i zobowiązania osoby zmarłej. Na dodatek taka polisa może być bezpiecznie zapisana osobie, która nie znajduje się na liście spadkobierców, ponieważ nie mają one prawa wystąpić o zachowek w zakresie świadczenia z polisy. Cała kwota ubezpieczenia trafi do osoby lub osób uposażonych. Jeśli jest ich więcej, suma zostaje podzielona zgodnie ze wskazanym podziałem, a gdy go nie podano – na równe części.

Polisa ubezpieczeniowa bez wskazanej osoby uposażonej a podatek

Jeśli w umowie nie została wskazana osoba uposażona lub uprawniona do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego, zostanie ono wypłacone osobom wskazanym w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Jest to oczywiście małżonek Ubezpieczonego lub w przypadku braku małżonka – dzieci (każde dziecko otrzyma równą część środków). Jeśli osoba była bezdzietna, samotna lub żyła w związku nieformalnym, pieniądze zostaną przekazane rodzicom Ubezpieczonego lub jego rodzeństwu (także w równych częściach). Jeżeli w chwili śmierci Ubezpieczonego nie ma wyżej wymienionych osób, świadczenie przypada spadkobiercom Ubezpieczonego w częściach, w jakich dziedziczą po Ubezpieczonym.

Także w takim przypadku polisa na życie nie pociąga za sobą konieczności zapłacenia podatku – ani dochodowego, ani od spadków i darowizn. Cała kwota polisy zostanie wypłacona na konto osoby wskazanej w ogólnych warunkach ubezpieczenia i może być przeznaczona na dowolny cel.

Polisa na życie i dożycie i konieczność płacenia podatku

Polisa na życie i dożycie to szczególny rodzaj polisy na życie. W tym wypadku jest to zarówno polisa na wypadek śmierci Ubezpieczonego lub innych zdarzeń określonych w umowie, jak i sposób oszczędzania pieniędzy. Jest to polisa terminowa, która kończy się wypłatą świadczenia w momencie śmierci Ubezpieczonego lub w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego końca umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie indywidualne objęte podatkiem od dochodów kapitałowych

Czasami zdarza się, że środki wypłacane z polisy są objęte tzw. podatkiem Belki. Dotyczy to umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi „UFK", a także ubezpieczeń na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe. To typ umowy ubezpieczenia, gdzie ochrona życia osoby ubezpieczonej łączy się z inwestowaniem części lub całości składek w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, które inwestują w różne rodzaje aktywów, na przykład obligacje skarbu państwa lub na giełdzie. W momencie wypłacania wartości wykupu z polisy jeżeli został osiągnięty zysk (jako różnica pomiędzy wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy), należy zapłacić podatek. Od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, a za takie zgodnie z ustawą rozumie się również UFK, pobiera się 19-proc. zryczałtowany podatek dochodowy, tzw. podatek Belki. Jest to 19%, które obejmuje nie całą kwotę, którą otrzymuje Klient, a jedynie zysk wypracowany przez ubezpieczyciela w ramach inwestowania, czyli to, co zostało „zarobione" na polisie inwestycyjnej.