Świadczenie za śmierć bliskiej osoby

Śmierć rodzica, małżonka, dziecka lub innej bliskiej osoby to przykre zdarzenie, na które nie jesteśmy często przygotowani. Możemy jednak się do tego przygotować pod kątem finansowym, kupując odpowiednie ubezpieczenie. Suma ubezpieczenia jest w nim uzależniona od wariantu wybranej przez nas umowy. Takie ubezpieczenie stanowi uzupełnienie świadczeń przysługujących nam ze strony państwa oraz pracodawcy zmarłej osoby.

Rodzaje świadczeń w Polsce

W przypadku, gdy dotknie nas śmierć bliskiej osoby, możemy w Polsce liczyć na świadczenie z ZUS-u. Ile wynosi taki zasiłek pogrzebowy? Obecnie jego wysokość kształtuje się na poziomie 4000 złotych. Wypłacany jest on członkowi rodziny osoby zmarłej niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu, a także innej osobie, która miała z tego tytułu wydatki. Wówczas wysokość takiego zasiłku to maksymalnie 4000 złotych, przy czym pokrywane są tylko realnie poniesione, udokumentowane koszty. Oprócz tego, jeśli zmarła osoba pracowała, jej rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna. Gdy taki pracownik był zatrudniony w firmie poniżej 10 lat, wysokość odprawy stanowi jednomiesięczne wynagrodzenie, powyżej 10 – trzymiesięczne wynagrodzenie, a powyżej 15 lat – sześciomiesięczne wynagrodzenie. Odprawa pośmiertna może być wypłacona małżonkowi pracownika, jego dzieciom (do ukończenia 16 lat lub do ukończenia 25 lat, gdy kontynuują naukę), a także rodzicom (jeśli są niezdolni do pracy lub ukończyli 50 lat). Warto podkreślić, że jeśli pracodawca ubezpieczył swojego pracownika i wysokość świadczenia jest równa lub wyższa niż odprawa pośmiertna, to tej odprawy pracodawca nie płaci.

Ze względu na to, że koszty pogrzebu nie należą do najniższych, zasiłek pogrzebowy, a także odprawa pośmiertna nie są często w stanie ich pokryć. Szczególnie wtedy, gdy zależy nam na odpowiedniej oprawie tychże uroczystości oraz na postawieniu zmarłej osobie pomnika, pieniądze uzyskane z tych tytułów to zdecydowanie za mało. W związku z tym warto zdecydować się na dodatkowe ubezpieczenie na życie. Prudential ma szeroką ofertę takich ubezpieczeń.

Od czego zależy wysokość odszkodowania za śmierć bliskiej osoby w Prudential?

Wysokość świadczenia za śmierć bliskiej osoby w Prudential wynika z określonej w umowie sumy ubezpieczenia. Jej minimalna wartość to 10 000 złotych. Taką sumę ubezpieczenia warto odnieść do zarobków lub wydatków osoby ubezpieczonej. W umowie ubezpieczeniowej określa się osoby uposażone, czyli uprawnione do otrzymania świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego. Przy wypłacie nie ma znaczenia stopień zażyłości. W zależności od tego, kto zostanie wpisany jako osoba uposażona, otrzyma pełną kwotę świadczenia w razie śmierci (może to być matka, ojciec, macocha, ojczym, brat, siostra, dziecko, kuzyn, kuzynka lub inna osoba, nawet spoza rodziny). Osoba, która się ubezpiecza, może wskazać również jako uposażone kilka osób i określić ich procentowy udział w świadczeniu ubezpieczeniowym.

Jeśli chodzi o wypłatę świadczenia, najprostsza sytuacja jest przy ubezpieczeniu ochronnym, gdzie wysokość wypłaconego świadczenia jest najczęściej odzwierciedleniem sumy ubezpieczeniowej. W Prudential mamy jednak do czynienia także z 4 odmianami ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowego. Są to ubezpieczenia „Start w Życie", „Emerytura bez Obaw", „Oszczędności bez Obaw" oraz „Pewny Kapitał". Także w ich przypadku możemy liczyć na wypłatę świadczenia w razie śmierci. Pozwala to na odzyskanie zgromadzonego kapitału.

Jeśli chodzi o ubezpieczenie ochronno-oszczędnościowe „Start w Życie", w razie śmieci, uposażonemu wypłacana jest najwyższa z dwóch wartości:

 • suma ubezpieczenia na wypadek śmierci powiększona o sumę składek wpłaconych z tytułu umowy głównej, do dnia śmierci osoby ubezpieczonej,
 • równowartość świadczenia należnego przy wypowiedzeniu umowy, wyliczonego na dzień śmierci ubezpieczonego.

W przypadku ubezpieczeń „Emerytura bez Obaw" oraz „Kapitał na przyszłość" uposażonej osobie wypłacane jest z kolei świadczenie w najwyższej z podanych niżej wartości:

 • suma składek należnych z tytułu umowy głównej za cały okres ubezpieczenia,
 • gwarantowana suma z tytułu dożycia, która obowiązuje w dniu śmierci ubezpieczonego, powiększona o premie roczne przyznane do dnia śmierci ubezpieczonego,
 • równowartość świadczenia należnego przy wypowiedzeniu umowy, wyliczonego na dzień śmierci ubezpieczonego.

Jeśli chodzi natomiast o ubezpieczenie „Pewny Kapitał", Prudential wypłaca wyższą z dwóch kwot:

 • sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci wraz z zadeklarowanymi z tego tytułu premiami rocznymi,
 • równowartości świadczenia należnego przy wypowiedzeniu umowy, wyliczonego na dzień śmierci ubezpieczonego.

Kto dostanie świadczenie w przypadku śmierci bliskiej osoby?

W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej świadczenie wynikające z umowy otrzymuje osoba uposażona, czyli ta, która została wskazana w umowie z ubezpieczycielem. Nie musi to być członek rodziny i inna osoba spokrewniona. Jeśli w ramach polisy nie zostały jednak wskazane uposażone osoby, w razie śmierci pieniądze wypłacone z tytułu umowy trafiają do uprawnionych do nich osób, zgodnie z tym co zostało wskazane w ogólnych warunkach ubezpieczenia, a więc najczęściej:

 • do małżonka w całości,
 • do dzieci w równych częściach,
 • do rodziców w równych częściach,
 • innych spadkobierców ustawowych – w równych częściach.

Jak długo czeka się na świadczenie za śmierć bliskiej osoby

Czas oczekiwania na wypłatę świadczenia za śmierć bliskiej osoby określony jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia i wynosi 30 dni od zgłoszenia wniosku o wypłatę świadczenia i po ustaleniu odpowiedzialności Prudential. Jeśli chodzi o formalności po śmierci, aby otrzymać takie świadczenie, trzeba złożyć wniosek o wypłatę świadczenia wraz ze wskazanymi w nim dokumentami niezbędnymi do podjęcia decyzji. W ciągu 7 dni osoba uposażona otrzymuje informację od ubezpieczyciela o zarejestrowaniu roszczenia i ewentualnych dokumentach do uzupełnienia, jeśli nie zostały złożone. W Prudential istnieje dodatkowo możliwość uzyskania zaliczki na poczet świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonej osoby. Taka zaliczka jest wypłacana w ciągu 7 dni od przekazania zawiadomienia o śmierci ubezpieczonego. Nie może ona przekraczać określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia limitów procentowych i kwotowych. Warto przy tym pamiętać o tym, że jeśli okaże się, że świadczenie z tytułu ubezpieczenia będzie nienależne, zaliczkę trzeba niezwłocznie zwrócić.

Dokumenty wymagane w przypadku śmierci bliskiej osoby

W celu uzyskania świadczenia z tytułu śmierci bliskiej osoby konieczne jest przygotowanie dla ubezpieczyciela określonych dokumentów. Są to m.in.:

 1. skrócony odpis aktu zgonu (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)*,
 2. karta statystyczna do karty zgonu lub zaświadczenie lekarskie zawierające datę i przyczynę śmierci (kopia),
 3. w przypadku śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem – oficjalny dokument z policji lub prokuratury opisujące okoliczności NW (kopia),
 4. w przypadku śmierci spowodowanej chorobą – dokumentacja medyczna dotycząca leczenia choroby będącej przyczyną śmierci (kopie),
 5. wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia**,
 6. pełnomocnictwo, w przypadku, gdy z wnioskiem o wypłatę świadczenia występuje osoba inna niż Uposażony (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem*).

* Potwierdzenie może zostać dokonane przez Konsultanta, pracownika Prudential w Oddziale bądź w Centrali, przez notariusza lub organ właściwy do ich wydania.
** Jeśli wniosek nie zostanie podpisany przez Konsultanta, pracownika Prudential w Oddziale bądź w Centrali, należy dołączyć kopię dowodu tożsamości. Zamiast przedłożenia wraz z wnioskiem kopii dowodu osobistego możliwe jest potwierdzenie tożsamości u Konsultanta Prudential lub w oddziale Prudential.

Kiedy nie przysługuje odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby?

Warto wiedzieć o tym, że świadczenie za śmierć osoby ubezpieczonej może nie przysługiwać w określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia przypadkach. Ubezpieczyciel nie wypłaci takiego świadczenia. Na przykład w ubezpieczeniu Oszczędności bez Obaw kwota wypłacona w przypadku śmierci ubezpieczonego zostanie ograniczone do wysokości świadczenia, które jest należne z tytułu wypowiedzenia umowy, w przypadku:

 • samobójstwa ubezpieczonego – do roku od podpisania umowy ubezpieczeniowej,
 • śmierci ubezpieczonego w wyniku uczestnictwa w aktach przemocy, działaniach wojennych i zbrojnych, zamieszkach bądź aktach terroru,
 • gdy śmierć ubezpieczonego nastąpi w ciągu 3 lat od dnia zawarcia umowy i okaże się, że we wnioskach o zawarcie tejże umowy podane zostały okoliczności niezgodne z wiedzą ubezpieczającego, ubezpieczonego lub ich przedstawicieli.