Ubezpieczenie- sprawdź co powinieneś wiedzieć

Najczęściej spotykane ubezpieczenia na życie obejmują ochroną śmierć osoby ubezpieczonej. Ich celem jest zaspokojenie potrzeb finansowych bliskich ubezpieczonego, powstałych na skutek jego śmierci. W takiej sytuacji wypłacane przez ubezpieczyciela świadczenie umożliwia bliskim zmarłej osoby utrzymać dotychczasowy poziom życia.

Dodatkową cechą wybranych ubezpieczeń na życie na rynku, oprócz części zapewniającej wypłatę świadczenia w przypadku śmierci, jest również możliwość gromadzenia kapitału na określony lub dowolny cel. Często zdarza się, że jedna umowa łączy w sobie obie te cechy.
Do  gromadzonego kapitału mogą być dodawane premie, bonusy czy udział w zysku. Ich poziom zależy od tego, jaki sposób ubezpieczyciel przyjął jako zasadę lokowania środków pochodzących ze składek swoich Klientów.

Ubezpieczenia na życie umożliwiają również objęcie ochroną innych zdarzeń, takich jak pobyt w szpitalu, wystąpienie poważnej choroby, inwalidztwa czy niezdolności do pracy.

Większość ubezpieczeń na życie jest opłacana regularnie, co ułatwia budowanie kapitału dzięki niewielkim systematycznym nakładom. W zależności od wyboru Ubezpieczającego (czyli osoby, która zawarła umowę i zobowiązała się wpłacać składki) składki regularne mogą być opłacane miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.

Zwróć uwagę na elastyczność umowy, którą zawierasz. W ramach zawartej umowy można dokonywać różnego rodzaju zmian, np. wysokości składki i sumy ubezpieczenia (zarówno obniżenie w razie konieczności, jak i podwyższenie); co roku ubezpieczyciel może proponować indeksację składki a w konsekwencji sumy ubezpieczenia, co pozwala na utrzymanie realnej wartości kwot, które miałyby być wypłacone np. za 20 lat.
W przypadku przejściowych kłopotów można zawiesić opłacanie składek nawet na 12 miesięcy.

Ubezpieczenia na życie umożliwiają również objęcie ochroną innych zdarzeń, takich jak wystąpienie poważnej choroby, kalectwa czy niezdolności do pracy.