Świadczenia

Sekcja obejmuje informacje dotyczące świadczeń.

 • Zgłoszenie zdarzenia
  • W celu zgłoszenia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia można skontaktować się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta (tel. 801 30 20 10). Przed skontaktowaniem się ze specjalistą Biura Obsługi Klienta przygotuj numer polisy. W celu rozpatrzenia roszczenia konieczne będzie dostarczenie wskazanej dokumentacji. Przygotuj niezbędne dokumenty, a następnie:

   Roszczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie przedawniają się z upływem lat trzech (art. 819 § 1 Kodeksu cywilnego). Bieg ten przerywa m.in. zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia. Rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym osoba uprawniona otrzymała pisemne oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

 • Zaliczka na poczet świadczenia z tytułu śmierci
  • Na wniosek osoby uprawnionej do świadczenia Prudential wypłaca mu zaliczkę na poczet świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu śmierci Ubezpieczonego. Wypłata zaliczki na poczet świadczenia z tytułu śmierci następuje w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Prudential wniosku o wypłatę zaliczki wraz z dokumentami w nim określonymi:

   • wnioskiem o wypłatę świadczenia,
   • kartą statystyczną do karty zgonu lub zaświadczenia lekarskiego zawierającego datę i przyczynę śmierci*,
   • aktem zgonu*,
   • w przypadku śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem – dokumentem z policji lub prokuratury opisującym okoliczności NW,
   • w przypadku śmierci spowodowanej chorobą – dokumentacją medyczną dotyczącą leczenia choroby będącej przyczyną śmierci,
   • dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby występującej z wnioskiem*.

   *Akt zgonu, karta zgonu lub zaświadczenie lekarskie zawierające datę oraz przyczynę śmierci, a także dokument potwierdzający tożsamość osoby występującej z wnioskiem, jeżeli zostały dostarczone jako kopie, muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Potwierdzenie takie może zostać dokonane przez Konsultanta, pracownika Prudential w Oddziale bądź w Centrali, przez notariusza lub organ właściwy do ich wydania.

   Maksymalna kwota zaliczki to 20% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 8000 zł, a w przypadku Start w Życie nie więcej niż 5000 zł. Kwota zaliczki, którą może otrzymać jedna osoba uprawniona, stanowi iloczyn procentowanego udziału tego uprawnionego w świadczeniu z tytułu śmierci Ubezpieczonego oraz maksymalnej wysokości zaliczki.

 • Dokumenty wymagane do wypłaty świadczenia
  • Podstawowym dokumentem, który musi być dostarczony do Prudential jest wniosek o wypłatę świadczenia wraz z odpowiednimi (w zależności od rodzaju świadczenia) załącznikami.

   Wymagane dokumenty w przypadku świadczenia z tytułu ubezpieczenia na wypadek śmierci, na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku lub przejęcia opłacania składek na wypadek śmierci:

   1. skrócony odpis aktu zgonu (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)*,
   2. karta statystyczna do karty zgonu lub zaświadczenie lekarskie zawierające datę i przyczynę śmierci (kopia),
   3. w przypadku śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem – oficjalny dokument z policji lub prokuratury opisujące okoliczności NW (kopia),
   4. w przypadku śmierci spowodowanej chorobą – dokumentacja medyczna dotycząca leczenia choroby będącej przyczyną śmierci (kopie), nie dotyczy umów z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,
   5. wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia**,
   6. pełnomocnictwo, w przypadku, gdy z wnioskiem o wypłatę świadczenia występuje osoba inna niż Uposażony (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem*),
   7. jeśli zdarzenie dotyczy umów: OSZCZĘDNOŚCI NA PLUS, OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW, EMERYTURA BEZ OBAW, START W ŻYCIE, PEWNY KAPITAŁ, PRU INWESTYCJA KONSERWATYWNA/ZRÓWNOWAŻONA i nie został wypełniony Wniosek o wypłatę świadczenia należy wypełnić druk OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FATCA I CRS do wypłaty świadczenia.

   *Potwierdzenie może zostać dokonane przez Konsultanta, pracownika Prudential w Oddziale bądź w Centrali, przez notariusza lub organ właściwy do ich wydania.

   **Jeśli wniosek nie zostanie podpisany przez Konsultanta, pracownika Prudential w Oddziale bądź w Centrali należy dołączyć kopię dowodu tożsamości. Zamiast przedłożenia wraz z wnioskiem kopii dowodu osobistego możliwe jest potwierdzenie tożsamości u Konsultanta Prudential lub w oddziale Prudential.

   Jeżeli, w szczególnym przypadku, dostarczona dokumentacja będzie niewystarczająca do podjęcia decyzji, poinformujemy, jakie dokumenty są wymagane do rozpatrzenia roszczenia.

   Wymagane dokumenty w przypadku świadczenia z tytułu ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego zachorowania, poważnego zachorowania plus, poważnego zachorowania dziecka, przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego zachorowania, kompleksowej ochrony na wypadek poważnego zachorowania i kompleksowego ubezpieczenia dodatkowego przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego zachorowania:

   1. pełna dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie poważnego zachorowania, w tym diagnoza lekarza specjalisty, karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentacja leczenia ambulatoryjnego, wyniki wykonanych badań (kopie),
   2. wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia*,
   3. pełnomocnictwo, w przypadku, gdy z wnioskiem o wypłatę świadczenia występuje osoba inna niż Ubezpieczony (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem**).

   *Jeśli wniosek nie zostanie podpisany przez Konsultanta, pracownika Prudential w Oddziale bądź w Centrali należy dołączyć kopię dowodu tożsamości. Zamiast przedłożenia wraz z wnioskiem kopii dowodu osobistego możliwe jest potwierdzenie tożsamości u Konsultanta Prudential lub w oddziale Prudential.

   **Potwierdzenie może zostać dokonane przez Konsultanta, pracownika Prudential w Oddziale bądź w Centrali, przez notariusza lub organ właściwy do ich wydania.

   Jeżeli, w szczególnym przypadku, dostarczona dokumentacja będzie niewystarczająca do podjęcia decyzji, poinformujemy, jakie dokumenty są wymagane do rozpatrzenia roszczenia.

   Wymagane dokumenty w przypadku świadczenia z tytułu ubezpieczenia dodatkowego na wypadek niezdolności do pracy, przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności do pracy, niezdolności dziecka do samodzielnej egzystencji:

   1. pełna dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie całkowitej i trwałej niezdolności do pracy/niezdolności do samodzielnej egzystencji, w tym karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentacja leczenia ambulatoryjnego, wyniki badań  (kopie),
   2. orzeczenie komisji lekarskiej ZUS, KRUS lub komisji lekarskiej przy Urzędzie Pracy potwierdzające całkowitą niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej (kopia),
   3. w przypadku niezdolności do pracy/niezdolności do samodzielnej egzystencji powstałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku – oficjalny dokument z policji lub prokuratury opisujący okoliczności wypadku (kopia),
   4. zwolnienia lekarskie lub opinie lekarskie potwierdzające ciągłość niezdolności do pracy trwającą nieprzerwanie przez okres co najmniej 180 dni (kopie),
   5. wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia*,
   6. pełnomocnictwo, w przypadku, gdy z wnioskiem o wypłatę świadczenia występuje osoba inna niż Ubezpieczony (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem**).

   *Jeśli wniosek nie zostanie podpisany przez Konsultanta, pracownika Prudential w Oddziale bądź w Centrali należy dołączyć kopię dowodu tożsamości. Zamiast przedłożenia wraz z wnioskiem kopii dowodu osobistego możliwe jest potwierdzenie tożsamości u Konsultanta Prudential lub w oddziale Prudential.

   **Potwierdzenie takie może zostać dokonane przez Konsultanta, pracownika Prudential w Oddziale bądź w Centrali, przez notariusza lub organ właściwy do ich wydania.

   Jeżeli, w szczególnym przypadku, dostarczona dokumentacja będzie niewystarczająca do podjęcia decyzji, poinformujemy, jakie dokumenty są wymagane do rozpatrzenia roszczenia.

   Wymagane dokumenty w przypadku świadczenia z tytułu ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego uszczerbku, poważnego inwalidztwa, przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego uszczerbku, przejęcia opłacania składek na wypadek poważnego inwalidztwa:

   1. w przypadku poważnego uszczerbku/inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem – oficjalny dokument potwierdzający okoliczności nieszczęśliwego wypadku (kopia),
   2. w przypadku poważnego uszczerbku/inwalidztwa spowodowanego chorobą – pełna dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie zachorowania, w tym kopie wykonanych badań oraz diagnoza lekarza specjalisty (kopie),
   3. wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia*,
   4. pełnomocnictwo, w przypadku, gdy z wnioskiem o wypłatę świadczenia występuje osoba inna niż Ubezpieczony (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem**).

   *Jeśli wniosek nie zostanie podpisany przez Konsultanta, pracownika Prudential w Oddziale bądź w Centrali należy dołączyć kopię dowodu tożsamości. Zamiast przedłożenia wraz z wnioskiem kopii dowodu osobistego możliwe jest potwierdzenie tożsamości u Konsultanta Prudential lub w oddziale Prudential.

   **Potwierdzenie takie może zostać dokonane przez Konsultanta, pracownika Prudential w Oddziale bądź w Centrali, przez notariusza lub organ właściwy do ich wydania.

   Jeżeli, w szczególnym przypadku, dostarczona dokumentacja będzie niewystarczająca do podjęcia decyzji, poinformujemy, jakie dokumenty są wymagane do rozpatrzenia roszczenia.

   Wymagane dokumenty w przypadku świadczenia z tytułu ubezpieczenia dodatkowego na wypadek pobytu w szpitalu lub operacji:

   1. karta informacyjna z pobytu w szpitalu (kopia),
   2. dokument medyczny potwierdzający długość pobytu leczenia na oddziale intensywnej terapii medycznej OIOM (kopia),
   3. dokument medyczny potwierdzający przebycie zabiegu operacyjnego (kopia),
   4. wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia*,
   5. pełnomocnictwo, w przypadku, gdy z wnioskiem o wypłatę świadczenia występuje osoba inna niż Ubezpieczony (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem**).

   *Jeśli wniosek nie zostanie podpisany przez Konsultanta, pracownika Prudential w Oddziale bądź w Centrali należy dołączyć kopię dowodu tożsamości. Zamiast przedłożenia wraz z wnioskiem kopii dowodu osobistego możliwe jest potwierdzenie tożsamości u Konsultanta Prudential lub w oddziale Prudential.

   **Potwierdzenie takie może zostać dokonane przez Konsultanta, pracownika Prudential w Oddziale bądź w Centrali, przez notariusza lub organ właściwy do ich wydania.

   Jeżeli, w szczególnym przypadku, dostarczona dokumentacja będzie niewystarczająca do podjęcia decyzji, poinformujemy, jakie dokumenty są wymagane do rozpatrzenia roszczenia.

   Wymagane dokumenty w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia:

   1. kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby występującej z wnioskiem*,
   2. pełnomocnictwo, w przypadku, gdy z wnioskiem o wypłatę świadczenia występuje osoba inna niż osoba uprawniona do świadczenia*.

   *Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby występującej z wnioskiem oraz pełnomocnictwo (o ile nie jest dokumentem oryginalnym) muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Potwierdzenie takie może zostać dokonane przez Konsultanta, pracownika Prudential w Oddziale bądź w Centrali, przez notariusza lub organ właściwy do ich wydania.

 • Tryb rozpatrywania zgłoszenia
  • Świadczenie zostanie wypłacone w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Jeżeli podjęcie decyzji w tym czasie nie jest możliwe, Prudential wypłaci świadczenie w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Prudential albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe. Po zaakceptowaniu roszczenia, świadczenie jest wypłacane na konto bankowe wskazane we wniosku o wypłatę świadczenia lub przekazem pocztowym.