Składki

W tej sekcji zostały umieszczone podstawowe informacje dotyczące terminów oraz sposobu opłacania składek należnych z tytułu umowy ubezpieczenia.

 • Terminy opłacania składek
  • Terminy opłacnia składek wynikają z częstotliwości obowiązującej dla danej umowy  ubezpieczenia. Warunkiem rozpoczęcia ochrony jest zapłacenie składki. Dniem zapłaty jest dzień uznania składki na dedykowanym dla polisy rachunku bankowym Prudential. Informacja o zaległości przekazywana jest pisemnie. W przypadku braku należnej składki umowa ubezpieczenia rozwiąże się z upływem 60. dnia, w którym składka ubezpieczeniowa miała być zapłacona (szczegółowe informacje dostępne są w Ogólnych warunkach ubezpieczenia).

   W trakcie trwania umowy możliwa jest zmiana częstotliwości opłacania składek.

 • Częstotliwość opłacania składek
  • Składka ubezpieczeniowa może być opłacana z częstotliwością miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczną, w zależności od dokładnego czasu, na jaki umowa została zawarta, liczonego w latach i miesiącach. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający może zmienić częstotliwości opłacania składki na inną, dostępną dla danej umowy. Realizacja wniosku o zmianę częstotliwości może wiązać się ze zmianą wysokości należnej składki. Im mniejsza częstotliwość opłacania, tym składka uroczniona jest niższa. Możesz zmienić częstotliwość opłacania składek poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta (nr tel. 801 30 20 10) bądź w formie pisemnej na formularzu Wniosku o zmiany w umowie. Dozwolone jest także własnoręcznie podpisane oświadczenie woli Ubezpieczającego. W zgłoszeniu powinna znaleźć się informacja o wybranej częstotliwości opłacania składki.

   W wyjątkowych przypadkach, aby potwierdzić zgłoszenie, skontaktujemy się z Ubezpieczającym i Ubezpieczonym. Do czasu potwierdzenia przez Biuro Główne wykonania dyspozycji zmiany częstotliwości opłacania składek opłacaj składkę z bieżącą częstotliwością.

 • Zmiana sposobu opłacania składek
  • Składki możesz opłacać:

   • przelewem elektronicznym,
   • poleceniem zapłaty.

   W trakcie trwania umowy ubezpieczenia możliwa jest zmiana sposobu opłacania składek. Aby ustalić wybór opłacania składki przelewem elektronicznym, za pomocą zlecenia stałego lub formularzy wpłaty wystarczy skontaktować się z nami telefonicznie (Biuro Obsługi Klienta, tel. 801 30 20 10). Przed skontaktowaniem się ze specjalistą Biura Obsługi Klienta prosimy przygotuj numer polisy. W przypadku polecenia zapłaty wymagane jest zgłoszenie pisemne na specjalnym formularzu Zgody na obciążenie rachunku.

   Wniosek o zmianę może również być przekazany w formie pisemnej. Zgłoszenie możesz:

   • wysłać bezpośrednio na adres Biura Obsługi Klientów,
   • przekazać Konsultantowi lub
   • złożyć w najbliższym Oddziale.

   W szczególnych przypadkach w celu potwierdzenia otrzymanego zgłoszenia skontaktujemy się telefonicznie, korespondencyjnie lub za pośrednictwem Konsultanta.

 • Polecenie zapłaty
  • Polecenie Zapłaty polega na automatycznym regulowaniu przez bank płatności na rzecz Prudential. Nasza firma po otrzymaniu od Klienta formularza Zgody na obciążenie rachunku skontaktuje się z bankiem i będzie pobierała należności bezpośrednio ze wskazanego rachunku bankowego. Właścicielem rachunku bankowego, na którym będzie działało polecenie zapłaty, musi być Ubezpieczający w polisie.

   Przed wypełnieniem formularza należy upewnić się, czy Twój bank oferuje taką usługę. Bardzo ważne jest, aby podpis właściciela rachunku bankowego złożony na formularzu był zgodny ze wzorem podpisu złożonym w banku.

   Wypełniony i podpisany formularz możesz:

   • wysłać bezpośrednio na adres Biura Obsługi Klientów,
   • przekazać Konsultantowi lub
   • złożyć w najbliższym Oddziale.

   Bank dłużnika, posiadając zgodę na stosowanie Polecenia zapłaty, razem z Prudential będzie czuwał nad terminowymi płatnościami. Jedyne, o czym powinien pamiętać Ubezpieczający, to zapewnienie na rachunku bankowym środków w kwocie wystarczającej na pokrycie należnych składek w terminach ich opłacania. Jako właściciel rachunku wciąż masz pełną kontrolę nad procesem. Właściciel konta, będący osobą fizyczną, może złożyć dyspozycję zwrotu zrealizowanej transakcji polecenia zapłaty w ciągu 30 dni kalendarzowych (w przypadku pozostałych płatników - 5 dni roboczych), a także odwołać niezrealizowaną transakcję.

   Możesz odwołać polecenie zapłaty za pomocą specjalnego formularza. Odwołać zgodę do obciążania rachunku możesz w swoim banku bądź za pośrednictwem Prudential, używając formularza Odwołania zgody do obciążania rachunku.

   Zmiana rachunku obsługującego polecenie zapłaty odbywa się na zasadzie odwołania usługi, która jest aktualnie aktywna, i uruchomienie nowej. Najpierw odwołaj usługę na „starym" rachunku bankowym (za pośrednictwem banku bądź Prudential), a następnie uruchom usługę dla „nowego" rachunku, czyli prześlij do Prudential wypełniony formularz Zgody do obciążania rachunku.

   W szczególnych przypadkach w celu potwierdzenia otrzymanego zgłoszenia skontaktujemy się z Ubezpieczającym telefonicznie, korespondencyjnie lub za pośrednictwem Konsultanta.

 • Indeksacja składki
  • Przed rocznicą polisy Prudential może zaproponować indeksację należnej składki zgodnie z ustalonym wskaźnikiem oraz odpowiednie podwyższenie wysokości  Sumy Ubezpieczenia. Celem indeksacji jest ograniczenie spadku realnej wartości świadczeń wskutek inflacji. Propozycja indeksacji przekazywana jest za pośrednictwem Konsultanta lub korespondencyjnie najpóźniej 30 dni przed dniem rocznicy umowy. Ubezpieczający może zrezygnować z indeksacji, kontaktując się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta (tel. 801 30 20 10) bądź składając pisemne oświadczenie w tej sprawie, nie później niż 7 dni przed rocznicą umowy ubezpieczenia.

   W razie nieotrzymania przez Prudential:

   1. oświadczenia o rezygnacji Ubezpieczającego z indeksacji lub
   2. zgody na dokonanie indeksacji o wskaźnik uzgodniony przez strony, inny niż ustalony na podstawie wskaźnika indeksacji,

   nowa wysokość gwarantowanej sumy ubezpieczenia i składki ubezpieczeniowej obliczane są na podstawie wskaźnika indeksacji przyjętego przez Prudential i obowiązują od rocznicy umowy ubezpieczenia, w której miała miejsce indeksacja.

 • Zwrot nadpłaconej składki
  • Nadpłacona kwota może zostać przekazana na poczet następnej składki, może być również przeksięgowana na inną polisę, którą zawarł ten sam Ubezpieczający z Prudential albo zwrócona na konto, które zostało wskazane we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. W celu wydania dyspozycji dotyczącej nadpłaty Ubezpieczający może skontaktować się z telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta (tel. 801 30 20 10). Przed kontaktem ze specjalistą Biura Obsługi Klienta prosimy o przygotowanie numeru polisy. W przypadku zwrotu na inne konto niż podane we wniosku o zawarcie umowy, należy wskazać numer rachunku na piśmie. Pismo powinno zawierać:

   • numer polisy, której dotyczy zwrot lub przeksięgowanie,
   • dane Ubezpieczającego,
   • oświadczenie woli, jednoznacznie wskazujące dyspozycję Ubezpieczającego (zwrot albo przeksięgowanie nadpłaty),
   • w przypadku zwrotu środków prosimy o wskazanie numeru konta bankowego oraz imienia i nazwiska wraz z adresem właściciela rachunku.

   Wypełnione i podpisane przez Ubezpieczającego pismo możesz:

   • wysłać bezpośrednio na adres Biura Obsługi Klientów,
   • przekazać Konsultantowi lub
   • złożyć w najbliższym Oddziale.
 • W przypadku nieuregulowania składki
  • W przypadku nieuregulowania płatności w terminie prosimy o niezwłoczną wpłatę odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy przeznaczony dla składek, wskazany w harmonogramie płatności dołączonym do dokumentu polisy. Z tytułu nieterminowych wpłat nie są doliczane odsetki ani opłaty, dlatego kwota należności się nie zmienia.

   Jeżeli składki są opłacane poprzez polecenie zapłaty, przed terminem pobrania należy upewnić się, że środki znajdują się na rachunku. W razie braku środków na rachunku w dniu wymagalności, transakcja jest powtarzana 8 dni później.

   W przypadku braku należnej składki umowa ubezpieczenia rozwiąże się z upływem 60. dnia od dnia, w którym składka ubezpieczeniowa miała być zapłacona (szczegółowe informacje dostępne są w Ogólnych warunkach ubezpieczenia), po uprzednim wezwaniu do zapłaty ze strony Prudential.