Polityka dotycząca powiadomień w zakresie zrównoważonego rozwoju

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („SFDR") Prudential International Assurance plc S.A. Oddział w Polsce („Oddział PIA") oraz Prudential Polska Sp. z o.o. („PP") jako agent ubezpieczeniowy Oddziału PIA są zobowiązane do opublikowania na stronie internetowej informacji wymaganych na podstawie SFDR związanych z ryzykami dla zrównoważonego rozwoju, możliwych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju czy polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Należy wskazać, że Oddział PIA oraz PP są objęte polityką dotyczącą powiadomień w zakresie zrównoważonego rozwoju Grupy M&G, którą się do nich odpowiednio stosuje. Wynika to w szczególności z faktu, że na podstawie umów reaskuracyjnych Oddział PIA lokuje środki pochodzące z umów ubezpieczenia w With-Profit Sub-Fund („WPSF"), który jest częścią With-Profits Fund („WPF"), stanowiącego pulę aktywów zarządzanych przez The Prudential Assurance Company Limited z siedzibą w Londynie („PAC"), przeznaczonych na pokrycie świadczeń z tytułu umów ubezpieczenia. PP z kolei jest agentem Oddziału PIA, który pośredniczy wyłącznie w zawieraniu umów ubezpieczenia oferowanych przez Oddział PIA. Zarówno Oddział PIA, PAC, jak i PP są częścią Grupy M&G. Treść przedmiotowej Polityki przedstawiona jest poniżej.

Powiadomienia w zakresie zrównoważonego rozwoju


Wierzymy, że zdrowe środowisko, zasobne społeczeństwo i silne społeczności leżą w długoterminowym interesie naszych klientów, jak i udziałowców. Wierzymy, że jeśli przedsiębiorstwa działają w sposób zrównoważony i są właściwie zarządzane, mogą również przynosić większe zyski z inwestycji w długiej perspektywie czasowej. Jest to korzystne dla klientów i całego społeczeństwa.

Jak zarządzamy ryzykiem dla zrównoważonego rozwoju?


Jako odpowiedzialny inwestor bierzemy pod uwagę ryzyko dla zrównoważonego rozwoju dla wszystkich naszych inwestycji poprzez uwzględnienie czynników środowiskowych, społecznych oraz związanych z zarządzaniem [z ang. environmental, social and governance – czynniki ESG], które mogą mieć istotny wpływ finansowy. Następnie włączamy te czynniki do naszych ogólnych ram zarządzania ryzykiem. Mają one różny wpływ na inwestycje, w zależności od warunków rynkowych i poszczególnych rodzajów ryzyka zrównoważonego rozwoju.

Nasi doradcy finansowi oferują klientom rozwiązania inwestycyjne, które uwzględniają ryzyko zrównoważonego rozwoju poprzez ocenę prawdopodobnego negatywnego wpływu czynników ESG na inwestycję.

Nasz coroczny Raport w sprawie ryzyka i zgodności z przepisami sporządzany przez dyrektora ds. zarządzania ryzykiem będzie oceniał skuteczność zarządzania ryzykiem zrównoważonego rozwoju w decyzjach i poradach inwestycyjnych. Będziemy monitorować to, w jaki sposób stosowaliśmy odpowiednie zasady i politykę, i w ramach tego procesu będziemy przekazywać informacje Komitetowi ds. Wynagrodzeń. Jeżeli standardy naszych zasad i polityki nie zostają spełnione, zostanie to odzwierciedlone w wynikach naszych wynagrodzeń – zgodnie z naszą Polityką wynagrodzeń M&G na rok 2021.

W jaki sposób uwzględniamy wpływ czynników ESG?


Niektóre czynniki ESG mogą powodować efekt domina dla ryzyka i zysków finansowych poszczególnych inwestycji i sektorów. Czynniki te mogą mieć również wpływ na dobrobyt w szerszym ujęciu – poprzez ich wpływ na środowisko i społeczeństwo. W przypadku naszych inwestycji uznajemy czynniki ESG za część stosowanych przez nas dobrych praktyk inwestycyjnych: to sposób, w jaki dbamy o aktywa naszych klientów zgodnie z naszymi obowiązkami powierniczymi.

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby gromadzić dane pomagające nam w podejmowaniu świadomych decyzji tam, gdzie są one dostępne, wymierne i przydatne. Zdajemy sobie jednak sprawę, że nie jest to proste zadanie. Czynniki ESG są często współzależne, więc określenie i uwzględnienie tego, co ma na nie bezpośredni wpływ, może być skomplikowane. Dane mogą być jakościowe i subiektywne. Mając to na uwadze, stosujemy pragmatyczne podejście, aby zrównoważyć wpływ na zysk finansowy, środowisko i społeczeństwo we wszystkich naszych decyzjach inwestycyjnych.

Znaczenie czynników ESG jest różne w poszczególnych sektorach i regionach świata. Jako firma chcemy skupić się na dwóch priorytetach ESG, które są ważne dla długoterminowego zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw i społeczeństwa: zmianach klimatycznych oraz akceptacji różnorodności i zapobieganiu wykluczeniu.

Jako grupa M&G pełnimy funkcję zarówno właściciela aktywów, jak i zarządzającego aktywami. Jesteśmy właścicielem aktywów poprzez nasz duży portfel umów ubezpieczenia na życie, produktów rentowych i produktów oszczędnościowych. Jako podmiot zarządzający aktywami zarządzamy aktywami w imieniu osób trzecich oraz własnymi, zarządzając znaczną częścią naszych aktywów. Naszym celem jest wykorzystanie naszych wpływów jako właściciela aktywów i zarządzającego aktywami do wprowadzania pozytywnych zmian w polityce zrównoważonego rozwoju, jak i standardach korporacyjnych. w ten sposób chcemy generować długoterminowe zyski inwestycyjne dla naszych klientów.

Jako właściciel aktywów


Jako właściciel aktywów nie angażujemy się bezpośrednio w spółki, w które inwestujemy. Polegamy na zarządzających aktywami, którzy z nami współpracują. Powołujemy więc zarządzających aktywami, którzy stosują aktywne praktyki właścicielskie, takie jak głosowanie akcjonariuszy, starając się – w miarę potrzeby – pozytywnie wpływać na standardy korporacyjne. Wolimy stosować aktywne praktyki właścicielskie niż ograniczać możliwości inwestycyjne poprzez wykluczanie pewnych rodzajów działalności.

Jako zarządzający aktywami


Jako zarządzający aktywami monitorujemy strategię biznesową, wyniki finansowe, strukturę kapitału, wyniki niefinansowe oraz wszelkie istotne czynniki ESG, które mogą mieć wpływ na inwestycję. Bierzemy udział w głosowaniach akcjonariuszy w imieniu naszych klientów, zarówno w portfelach zarządzanych aktywnie, jak i tych zarządzanych pasywnie. Następnie informujemy o wynikach. Robimy to zgodnie z Kodeksem dobrych praktyk z 2020 r. [Stewardship Code 2020].

M&G Corporate Finance and Stewardship Report 2019

Jako doradca finansowy


Oświadczenie w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju

Nasi doradcy finansowi rozważają negatywny wpływ decyzji inwestycyjnych na czynniki ESG, uwzględniając odpowiednie i wiarygodne dane tam, gdzie są one dostępne. Na podstawie tych danych tworzymy portfele lub porady, przedstawiane klientom, a oni z kolei decydują, czy chcą z nich skorzystać. Oczekujemy, że dostępność tych danych od uczestników rynków finansowych będzie się z czasem zwiększać i polepszać, dzięki czemu będziemy mogli w większym stopniu wykorzystywać je do celów naszych porad.

Sprawozdania


M&G Corporate Finance and Stewardship Report 2019
M&G Investment and Stewardship Code

Dane dotyczące powyższych powiadomień


Data ostatniej aktualizacji: 6/09/2021
Last updated: 6/09/2021

Powyższe powiadomienia mają zastosowanie do:
Uczestników rynku finansowego: M&G Investment Management Limited, M&G Alternatives Investment Management Limited, M&G Securities Limited, M&G Luxembourg S.A., Prudential Assurance Company, Prudential International Assurance plc, PGF Management Company Limited.
Doradców finansowych: M&G Investment Management Limited, M&G Luxembourg S.A., Prudential Polska sp. z o.o.

Powyższa treść stanowi tłumaczenie polityki w języku angielskim oryginalnie zamieszczonej na stronie grupy M&G, która znajduje się tutaj.