Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

CZĘŚĆ I.
THE PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną niniejszy Regulamin określa rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Prudential.
 2. Regulamin udostępniony jest Usługobiorcom nieodpłatnie na stronie internetowej Prudential w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

§ 2 Dane Prudential

 1. Usługi opisane w niniejszym Regulaminie świadczy The Prudential Assurance Company Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce (zwana dalej: „Prudential").
 2. Adresem siedziby Prudential jest ul. Puławska 182, 02-670 Warszawie.
 3. Prudential został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 437638 i posiada nr NIP: 1070023998.
 4. Prudential działa, jako oddział spółki brytyjskiej - The Prudential Assurance Company Limited z siedzibą w Londynie: Laurence Pountney Hill, Londyn EC4R 0HH; zarejestrowanej w Rejestrze Spółek Anglii i Walii pod numerem 15454 i działającej na podstawie zezwolenia Urzędu Nadzoru nad Rynkiem Finansowym (ang. FSA - Financial Services Authority), który został zastąpiony przez FCA (ang.: Financial Conduct Authority) oraz Urząd ds. Regulacji Ostrożnościowych (ang. PRA - Prudential Regulation Authority).

§ 3 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
 2. Usługi - usługi świadczone przez Prudential drogą elektroniczną, wskazane w § 4 ust. 2,
 3. Usługobiorca - każda osoba korzystająca z Usług.

§ 4 Rodzaje i zakres Usług

 1. Prudential świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.prudential.pl
 2. Prudential świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:
  - udostępnianie informacji o dostępnych produktach Prudential,
  - udostępnianie formularza „Zadaj pytanie"
  - udostępnienie usługi „Ofertomat",
  - usługa kalkulatorów.

§ 5 Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z zawarciem z Prudential umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługobiorca przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas wykonywania Usług.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami po stronie Usługobiorcy.
 4. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług opuszczając witrynę, co oznacza rozwiązanie umowy świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie powoduje nieważność zleceń złożonych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Usług w trakcie trwania umowy o świadczenie usług na odległość.

§ 6 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za zgodność podanych przez siebie danych ze stanem faktycznym.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym lub wprowadzających w błąd, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów informatycznych Prudential.
 3. Prudential nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Dostęp do Usług może zostać czasowo ograniczony przez Prudential, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne okoliczności niezależnie od Prudential. Ograniczenie zostanie zniesione natychmiast po usunięciu przyczyn niedostępności.
 5. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji . Serwis jak również oprogramowanie używane na tych stronach internetowych są własnością Prudential lub są wykorzystywane na podstawie licencji udzielonych Prudential.
 6. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej Prudential z poszanowaniem praw własności intelektualnej. Korzystanie z treści umieszczonych w serwisie nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw do utworów czy baz danych w nim zawartych. Usługobiorcę może korzystać z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego treścią niniejszego Regulaminu oraz przepisami obowiązującego prawa.

§ 7 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług

 1. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest posiadanie sprzętu komputerowego wraz z przeglądarką internetową: Microsoft Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej albo Mozilla FireFox w wersji 31 lub wyższej albo Chrome w wersji 31 lub wyższej, z dostępem do Internetu.
 2. Wymagane jest włączenie obsługi JavaScript oraz umożliwienie dopisywania plików Cookies.
 3. Świadczenie Usług odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL (łącze szyfrowane https).
 4. W przypadku Usług świadczonych przez Prudential z wykorzystaniem poczty elektronicznej warunkiem korzystania z nich przez Usługobiorcę jest posiadanie adresu elektronicznego.

§ 8 Usługa „Zadaj pytanie"

 1. W celu zamówienia kontaktu w sprawie zawartej umowy ubezpieczenia można złożyć formularz „Zadaj pytanie", udostępniając wskazane w nim dane osobowe pozwalające na weryfikację Usługobiorcy, poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij".
 2. Skorzystanie z Usługi „Zadaj pytanie" powoduje podjęcie bezpośredniego kontaktu z Usługobiorcą przez przedstawiciela Prudential.

§ 9 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Skargi i zażalenia na działanie lub zaniechanie Prudential związane ze świadczeniem Usług są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki przez pełnomocnika ds. rozpatrywania skarg, jednak nie później niż w terminie 30 dni od ich otrzymania przez Prudential.
 2. Skargi i zażalenia mogą być składane Prudential pisemnie na adres siedziby Prudential w Warszawie, osobiście, telefonicznie pod numerem 801 30 20 10 lub poprzez email na adres bok@prudential.pl
 3. Prudential informuje zainteresowanego o sposobie wyjaśnienia skargi lub zażalenia niezwłocznie po ich rozpatrzeniu, w sposób uzgodniony z tą osobą.

§ 10 Ochrona danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych związanych ze świadczeniem Usług, w tym przysługujące Pani/u prawa i obowiązki po stronie Prudential opisane są szczegółowo w polityce prywatności dostępnej na stronach internetowych pod linkiem www.prudential.pl/polityka-prywatnosci.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. W relacjach z Usługobiorcą używany jest język polski.
 3. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwości ogólnej lub sąd, którego właściwość wynika ze stosunku prawnego łączącego Usługobiorcę z Prudential.
 4. Prudential dopuszcza możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów.

 

CZĘŚĆ II.
PRUDENTIAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną niniejszy Regulamin określa rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Prudential.
 2. Regulamin udostępniony jest Usługobiorcom nieodpłatnie na stronie internetowej Prudential w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

§ 2 Dane Prudential

 1. Usługi opisane w niniejszym Regulaminie świadczy The Prudential Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce (zwana dalej: „Prudential").
 2. Adresem siedziby Prudential jest ul. Puławska 182, 02-670 Warszawie.
 3. Prudential został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 392994 i posiada nr NIP: 5272662226.

§ 3 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
 2. Usługi - usługi świadczone przez Prudential drogą elektroniczną, wskazane w § 4 ust. 2,
 3. Usługobiorca - każda osoba korzystająca z Usług.

§ 4 Rodzaje i zakres Usług

 1. Prudential świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.prudential.pl
 2. Prudential świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:
  - udostępnienie usługi „Umów się z Konsultantem".

§ 5 Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z zawarciem z Prudential umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługobiorca przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas wykonywania Usług.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami po stronie Usługobiorcy.
 4. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług opuszczając witrynę, co oznacza rozwiązanie umowy świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie powoduje nieważność zleceń złożonych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Usług w trakcie trwania umowy o świadczenie usług na odległość.

§ 6 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za zgodność podanych przez siebie danych ze stanem faktycznym.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym lub wprowadzających w błąd, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów informatycznych Prudential.
 3. Prudential nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Dostęp do Usług może zostać czasowo ograniczony przez Prudential, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne okoliczności niezależnie od Prudential. Ograniczenie zostanie zniesione natychmiast po usunięciu przyczyn niedostępności.
 5. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji . Serwis jak również oprogramowanie używane na tych stronach internetowych są własnością Prudential lub są wykorzystywane na podstawie licencji udzielonych Prudential.
 6. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej Prudential z poszanowaniem praw własności intelektualnej. Korzystanie z treści umieszczonych w serwisie nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw do utworów czy baz danych w nim zawartych. Usługobiorcę może korzystać z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego treścią niniejszego Regulaminu oraz przepisami obowiązującego prawa.

§ 7 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług

 1. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest posiadanie sprzętu komputerowego wraz z przeglądarką internetową: Microsoft Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej albo Mozilla FireFox w wersji 31 lub wyższej albo Chrome w wersji 31 lub wyższej, z dostępem do Internetu.
 2. Wymagane jest włączenie obsługi JavaScript oraz umożliwienie dopisywania plików Cookies.
 3. Świadczenie Usług odbywa się z wykorzystaniem protokołu SSL (łącze szyfrowane https).
 4. W przypadku Usług świadczonych przez Prudential z wykorzystaniem poczty elektronicznej warunkiem korzystania z nich przez Usługobiorcę jest posiadanie adresu elektronicznego.

§ 8 Usługa „Umów się z Konsultantem"

 1. W celu zapoznania się ze szczegółami oferty Prudential można złożyć formularz „Umów się z Konsultantem", udostępniając wskazane w nim dane osobowe pozwalające na weryfikację Usługobiorcy, poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij".
 2. Skorzystanie z Usługi „Umów się z Konsultantem" powoduje podjęcie bezpośredniego kontaktu z Usługobiorcą przez przedstawiciela Prudential.

§ 9 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Skargi i zażalenia na działanie lub zaniechanie Prudential związane ze świadczeniem Usług są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki przez pełnomocnika ds. rozpatrywania skarg, jednak nie później niż w terminie 30 dni od ich otrzymania przez Prudential.
 2. Skargi i zażalenia mogą być składane Prudential pisemnie na adres siedziby Prudential w Warszawie, osobiście, telefonicznie pod numerem 801 30 20 10 lub poprzez email na adres bok@prudential.pl
 3. Prudential informuje zainteresowanego o sposobie wyjaśnienia skargi lub zażalenia niezwłocznie po ich rozpatrzeniu, w sposób uzgodniony z tą osobą.

§ 10 Ochrona danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych związanych ze świadczeniem Usług, w tym przysługujące Pani/u prawa i obowiązki po stronie Prudential opisane są szczegółowo w polityce prywatności dostępnej na stronach internetowych pod linkiem www.prudential.pl/polityka-prywatnosci.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. W relacjach z Usługobiorcą używany jest język polski.
 3. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwości ogólnej lub sąd, którego właściwość wynika ze stosunku prawnego łączącego Usługobiorcę z Prudential.
 4. Prudential dopuszcza możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów.