Pytania i reklamacje

Sekcja ta obejmuje informacje dotyczące współpracy między Prudential i Klientem.

 • Zgłoszenie pytania lub reklamacji
  • Zgłoszenie pytania

   W celu zadania pytania z naszym Biurem Obsługi Klienta można skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu 801 30 20 10 lub drogą elektroniczną na adres . Przed kontaktem ze specjalistą Biura Obsługi Klienta przygotuj numer polisy, usprawni to rozmowę. Pytania mogą również zostać przekazane w formie pisemnej. Można je:

   • wysłać na adres korespondencyjny:

   Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa,

   • przekazać Konsultantowi lub
   • złożyć w najbliższym Oddziale.

   Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w formie pisemnej bądź w innej formie uzgodnionej przez zgłaszającego z naszym Specjalistą.

   Zgłoszenie reklamacji

   Poniżej zamieszczamy informacje o sposobie składania reklamacji:

   1. Reklamacje, skargi i zażalenia na działanie lub zaniechanie Prudential związane ze świadczonymi przez Prudential usługami, w tym związane z zawarciem lub wykonywaniem Umowy ubezpieczenia, mogą zostać złożone w każdej jednostce Prudential obsługującej Klientów.

   2. Reklamacje, skargi i zażalenie mogą być złożone:

   a) w formie pisemnej - osobiście, w jednostce Prudential obsługującej Klientów, albo za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera,

   b) ustnie – telefonicznie (preferowany numer telefonu: 801 30 20 10 lub 22 548 06 98) albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce Prudential obsługującej Klientów,

   c) w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: .

   3. W przypadku reklamacji, skarg lub zażaleń związanych z Drugą opinią medyczną prosimy o podanie nazwy choroby/schorzenia, którego dotyczy zgłoszenie.

   4. Na żądanie Klienta Prudential potwierdza wpłynięcie reklamacji, skargi lub zażalenia w formie pisemnej lub w innej wskazanej przez Klienta.

   5. Odpowiedź na reklamację, skargę lub zażalenie udzielana jest w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, z zastrzeżeniem, że odpowiedź może być dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta.

   6. Reklamacje, skargi i zażalenia rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich złożenia. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi do Klienta przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni, termin rozpatrzenia reklamacji, skargi, zażalenia i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, skargi, zażalenia. Informacja do Klienta z przewidywanym terminem rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi wyjaśniać będzie przyczynę opóźnienia oraz okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy.

   7. Reklamacje, skargi i zażalenia rozpatrywane są przez pełnomocnika Prudential ds. rozpatrywania reklamacji/skarg.

   8. Każdy zainteresowany może też wnieść reklamację, skargę lub zażalenie do Rzecznika Finansowego lub do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

   Zależy nam na utrzymaniu jak najwyższego poziomu obsługi, dlatego wszystkie opinie są dla nas bardzo cenne. Pragniemy zapewnić, że wszystkie zgłoszone uwagi zostaną starannie przeanalizowane i wpłyną na podwyższenie jakości obsługi naszych Klientów.

    
    
 • Informacja o podmiocie uprawnionym do rozstrzygania sporów w postępowaniu pozasądowym
  • Spory wynikające z umów ubezpieczenia zawartych z Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (lub umów ubezpieczenia zawartych z The Prudential Assurance Company Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce do dnia 31.12.2018 roku) mogą być poddane rozstrzygnięciu w postępowaniu pozasądowym, prowadzonym przez Rzecznika Finansowego. Adres strony internetowej Rzecznika Finansowego to: www.rf.gov.pl

 • Ponowny wydruk dokumentów
  • Dokumenty potwierdzające wykonanie zmiany w ramach umowy ubezpieczenia przekazywane są korespondencyjnie lub za pośrednictwem Konsultanta. W przypadku zagubienia lub zniszczenia dokumentów możliwe jest ich ponowne wydrukowanie. Wystarczy skontaktować się z (Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 801 30 20 10 lub drogą elektroniczną na adres . Przed skontaktowaniem się ze specjalistą Biura Obsługi Klienta prosimy o przygotowanie numeru polisy.

   W przypadku zgłoszeń przekazanych inną drogą, w szczególnych przypadkach, w celu potwierdzenia otrzymanego zgłoszenia skontaktujemy się telefonicznie, korespondencyjnie lub za pośrednictwem Konsultanta.