PRU INWESTYCJA

Pewny krok w inwestowanie.

PRU INWESTYCJA jest ubezpieczeniem inwestycyjnym, w którym to Ty ponosisz ryzyko inwestycyjne. Produkt wykorzystuje mechanizm tzw. wygładzania (od ang. – smoothing), po to, by wartość Twojej umowy nie podlegała dziennym wahaniom wynikającym ze wzrostów i spadków cen aktywów bazowych. Jeżeli dostosowania nie będą konieczne wartość Twojej umowy będzie zmieniała się zgodnie z oczekiwaną stopą zwrotu (przed pobraniem opłat). Wygładzanie zapewnia również, że wynik będzie podlegał ciągłej weryfikacji pod kątem dostosowywania go do wartości aktywów bazowych.

Poglądowa ilustracja przedstawiająca zastosowanie mechanizmu oczekiwanej stopy zwrotu i dostosowań

Przedstawiony wykres ilustruje, w jaki sposób mógłby kształtować się zwrot z inwestycji w okresie kilkuletnim przy zastosowaniu mechanizmu oczekiwanej stopu zwrotu i dostosowań na przykładowych danych z rynków finansowych. Aby nastąpiło dostosowanie, nie musi dojść do przecięcia przez cenę bazową dolnej bądź górnej granicy korytarza, ponieważ na rysunku przedstawiono korytarz dla dostosowań dziennych, który jest najszerszy. W określonych warunkach nawet mniejsze rozbieżności pomiędzy ceną bazową a ceną jednostki WPSFK lub odpowiednio ceną jednostki WPSFZ utrzymujące się w dłuższej perspektywie mogą spowodować konieczność dostosowania miesięcznego lub dodatkowego.

W przypadku braku dostosowań cena jednostki WPSFK lub odpowiednio cena jednostki WPSFZ jest wyznaczona w sposób liniowy i jej wzrost odpowiada prognozowanej przez The Prudential Assurance Company Limited z siedzibą w Londynie stopie zwrotu z aktywów bazowych, tj. oczekiwanej stopie zwrotu.

W ramach produktu są pobierane opłaty nieprzedstawione na powyższym wykresie, uwzględniane przy obliczaniu wartości rachunku, które pomniejszają stopę zwrotu uzyskaną w ramach produktu.

  • Wartość Rachunku służy do wyliczenia wszystkich świadczeń w ramach umowy, jest ustalana w oparciu o cenę jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, która równa jest cenie jednostki WPSFK (With-Profit Sub-Fund Konserwatywny) lub odpowiednio cenie jednostki WPSFZ (With-Profits Sub-Fund Zrównoważony).
  • Cena jednostki WPSFK lub odpowiednio cena jednostki WPSFZ jest wyznaczana przez oczekiwaną stopę zwrotu i dostosowania.
  • Dostosowania mają na celu powiązanie ceny jednostki WPSFK lub odpowiednio ceny jednostki WPSFZ poprzez ewentualne korygowanie ceny jednostki WPSFK lub odpowiednio ceny jednostki WPSFZ wyznaczonej przez oczekiwaną stopę zwrotu. Dostosowania powodują powiązanie ceny jednostki WPSFK lub odpowiednio WPSFZ z rzeczywistą wartością aktywów WPSFK lub odpowiednio aktywów WPSFZ (cena bazowa), w przypadkach wskazanych w regulaminie, który jest częścią Twojej umowy. Jeżeli cena bazowa wykracza poza ustalony przez zarządzającego korytarz, cena jednostki WPSFK lub odpowiednio cena jednostki WPSFZ zostanie odpowiednio dostosowana w górę lub dół, tak by się w nim ponownie mieściła. Proces ten jest nazywany dostosowaniem dziennym. Poza dostosowaniem dziennym zarządzający stosuje dostosowania miesięczne i dodatkowe.
  • WPSFK jest wydzielonym z With-Profits Fund o strategii konserwatywnej portfelem aktywów nabywanych ze środków pochodzących z wpłat dokonanych przez ubezpieczających w ramach umów. With-Profits Sub-Fund o strategii konserwatywnej jest częścią With-Profits Fund, który jest regulowany oraz nadzorowany przez Financial Conduct Authority i Prudential Regulation Authority, zarządzanego przez The Prudential Assurance Company Limited z siedzibą w Londynie.
  • WPSFZ jest wydzielonym z With-Profits Fund o strategii zrównoważonej portfelem aktywów nabywanych ze środków pochodzących z wpłat dokonanych przez ubezpieczających w ramach umów. With-Profits Sub-Fund o strategii zrównoważonej jest częścią With-Profits Fund, który jest regulowany oraz nadzorowany przez Financial Conduct Authority i Prudential Regulation Authority, zarządzanego przez The Prudential Assurance Company Limited z siedzibą w Londynie.
  • Aktualne wartości ceny jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego i oczekiwanej stopy zwrotu możesz sprawdzić na naszej stronie.
  • Przez okres przejściowy (tj. od dnia zawarcia umowy lub dokonania wpłaty składki dodatkowej do daty pierwszej obserwacji włącznie tj. maksymalnie przez miesiąc), Twoja wartość rachunku wynikająca z każdej wpłaty będzie rosła proporcjonalnie do oczekiwanej stopy zwrotu, a dostosowania nie będą miały zastosowania.

PRU INWESTYCJA KONSERWATYWNA
PRU INWESTYCJA ZRÓWNOWAŻONA

PRU INWESTYCJA KONSERWATYWNA realizuje strategię konserwatywną, która zakłada, że nie mniej niż 70% aktywów Prudential jest lokowanych w papiery dłużne Skarbu Państwa Polskiego lub w inne papiery dłużne, bądź fundusze papierów dłużnych. Ma to na celu jak największe ograniczenie ryzyka inwestycyjnego przy zachowaniu optymalnych zwrotów z inwestycji w określonym przedziale czasowym. na wykresie poniżej przedstawiamy strukturę aktywów WPSFK na dzień 30.06.2020 roku.

PRU INWESTYCJA ZRÓWNOWAŻONA realizuje strategię zrównoważoną, która zakłada, że nie mniej niż 45% aktywów Prudential jest lokowanych w papiery dłużne Skarbu Państwa lub w inne papiery dłużne, bądź fundusze papierów dłużnych. Ma to na celu jak największe ograniczenie ryzyka inwestycyjnego przy zachowaniu optymalnych zwrotów z inwestycji w określonym przedziale czasowym. na wykresie poniżej przedstawiamy strukturę aktywów WPSFZ na dzień 30.06.2020 roku.

INFORMACJA O RYZYKU INWESTYCYJNYM

Inwestowanie w ubezpieczenie PRU INWESTYCJA obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym, co wiąże się z możliwością utraty nawet istotnej części zainwestowanych środków. Cena jednostki WPSFK lub odpowiednio cena jednostki WPSFZ może się zmienić ze względu na zastosowanie dostosowań, co może spowodować spadek wartości rachunku. Końcowa wartość rachunku nie jest z góry ustalona. Zysk z lokowania wpłaconych środków może być niższy niż oczekiwany lub nie wystąpić wcale. Prudential nie gwarantuje zwrotu wpłaconych środków, a ryzyko związane z inwestowaniem w ubezpieczenie PRU INWESTYCJA ponosi w całości ubezpieczający. Świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia nie są objęte gwarancją Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego lub innego funduszu gwarancyjnego. Więcej informacji na temat poszczególnych ryzyk związanych z produktem znajdziesz w regulaminach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz dokumentach zawierającym kluczowe informacje o produkcie ubezpieczeniowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak się ubezpieczyć?

Znajdź oddział

Zadzwoń do nas

801 30 20 10
+48 22 548 06 98
 
Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 18:00