Polityka prywatności PRUDENTIAL

CZĘŚĆ I. THE PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE

Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposób, w jaki postępujemy z danymi osobowymi użytkowników, zbieranymi za pośrednictwem stron internetowych www.prudential.pl, www.mlodzibogowie.pl, www.prudentialnaszpilkach.pl oraz za pośrednictwem innych tematycznych stron internetowych, które odsyłają do niniejszej Polityki prywatności ("Strony Internetowe").

KIM JESTEŚMY I JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

W toku korzystania ze Stron Internetowych użytkownicy dzielą się z nami różnymi informacjami. Podają imię, nazwisko, dane kontaktowe, określają cele, jakie pragną osiągnąć w przyszłości, lub rodzaj ochrony ubezpieczeniowej, jakiej od nas oczekują. Ponadto pozostawiają po sobie, mniej lub bardziej widoczne ślady aktywności na Stronach Internetowych. Wszystkie te informacje stanowią dane osobowe i podlegają ochronie prawnej na mocy Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych ("RODO").

My, Prudential, jesteśmy administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych użytkowników Stron Internetowych i w związku z jesteśmy zobowiązani do ich ochrony.

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag i wniosków dotyczących niniejszej Polityki prywatności należy skontaktować się z Prudential za pośrednictwem adresu e-mail: bok@prudential.pl, infolinii: 801 30 20 10 (czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00–18.00), drogą pisemną na adres siedziby Prudential podany poniżej w sekcji dotyczącej objaśniania pojęć użytych w niniejszej Polityce lub osobiście/telefonicznie z przedstawicielem Prudential. Możesz też skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych ustanowionym przez administratora danych pod adresem e-mail: IOD@prudential.pl.

CO OZNACZAJĄ POJĘCIA UŻYTE W NINIEJSZEJ POLITYCE?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
Prudential oznacza The Prudential Assurance Company Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 182, 02-670 Warszawa;
RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119, 4 maja 2016 r., s. 1–88.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

W związku z prowadzeniem Stron Internetowych wykorzystujemy Twoje dane osobowe w różnych, opisanych poniżej, celach.

Usługa „Ofertomat"

Na naszych Stronach Internetowych umieściliśmy narzędzie zwane Ofertomatem, przy pomocy którego możesz zapoznać się z ofertą produktów ubezpieczeniowych, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom.

Korzystanie z Ofertomatu wymaga wprowadzenia przez Ciebie danych osobowych przez udzielenie odpowiedzi na pytania o wiek, strukturę gospodarstwa domowego oraz hierarchię potrzeb życiowych. Wprowadzone przez Ciebie dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w celu poznania Twoich potrzeb oraz dopasowania do nich jednego lub kilku produktów. Taki sposób wykorzystania danych znajduje oparcie w naszym prawnie uzasadnionym interesie (podstawa prawna przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającym na zainteresowaniu użytkowników produktem ubezpieczeniowym i ułatwieniu ich dokonania wyboru produktu.

Twoje dane będą wykorzystywane jedynie przez czas udzielania przez Ciebie odpowiedzi na pytania. Oznacza to, że jednocześnie z udzieleniem ostatniej odpowiedzi zostaniesz przeniesiony na podstronę odpowiedniego produktu ubezpieczeniowego, a my zaprzestaniemy wykorzystywania podanych przez Ciebie danych w powyższym celu.

Usługa kalkulatorów

Na naszych Stronach Internetowych umieściliśmy kalkulatory, przy pomocy których możesz oszacować wielkość wydatków, z którymi wiąże się osiągnięcie założonych przez Ciebie celów oszczędzania (ułatwienie dziecku startu w dorosłe życie, spełnienie własnych marzeń, spokojne życie na emeryturze) oraz wielkość luki dochodowej Twojego gospodarstwa domowego, która powstałaby w związku z utratą przez Ciebie możliwości zarobkowania.

Korzystanie z kalkulatorów wymaga wprowadzenia przez Ciebie danych osobowych, stanowiących podstawę szacunkowych obliczeń. Poszczególne kalkulatory różnią się zarówno zakresem zbieranych danych, jak i sposobem ich wprowadzania. Wprowadzanie danych może bowiem polegać albo na wyborze jednego lub kliku celów oszczędzania (np. większe mieszkanie, prywatna opieka zdrowotna na emeryturze, zagraniczne studia dziecka), albo na wypełnieniu pól informacyjnych formularza (np. wysokość dochodów i wydatków gospodarstwa domowego). Wprowadzone przez Ciebie dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w celu dokonania szacunkowych obliczeń i zaprezentowania Ci wyników. Taki sposób wykorzystania danych znajduje oparcie w naszym prawnie uzasadnionym interesie (podstawa prawna przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającym na zainteresowaniu użytkowników produktami ubezpieczeniowymi.

Twoje dane osobowe będą wykorzystywane jedynie przez czas wyświetlania szacunkowych wyników obliczeń wygenerowanych przy pomocy kalkulatora. Jednocześnie z opuszczeniem lub odświeżeniem danej podstrony albo z opuszczeniem danej zakładki na tej podstronie zaprzestaniemy wykorzystywania podanych przez Ciebie danych w powyższym celu.

Zamówienie kontaktu przez klienta „Zadaj pytanie"

Na naszych Stronach Internetowych umieściliśmy formularz dla naszych klientów, przy pomocy którego możesz zamówić kontakt z naszym konsultantem. Nasz konsultant zadzwoni na podany przez Ciebie numer telefonu albo wyśle wiadomość na podany przez Ciebie adres email i odpowie na wszystkie Twoje pytania. Ponadto, jeżeli tego zażądasz, nasz konsultant dołączy do wiadomości potrzebne druki formularzy oraz ogólne warunki ubezpieczenia. Kontakt z konsultantem mogą zamówić nasi klienci, ilekroć mają wątpliwości co do praw i obowiązków wynikających z zawarcia umowy ubezpieczenia. Taki sposób wykorzystania danych znajduje oparcie w naszym prawnie uzasadnionym interesie (podstawa prawna przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającym na zapewnieniu obsługi klientów.

Twoje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania, a następnie przez przyjęty w Prudential okres archiwizacji korespondencji elektronicznej.

Administrowanie Stronami Internetowymi i statystyka korzystania ze Stron Internetowych

Oprócz danych osobowych, które nam podajesz, zbieramy również inne dane, dotyczące Twojej aktywności na Stronach Internetowych, w szczególności dane dotyczące zapytań HTTP kierowane do naszego serwera przez Twoje urządzenie końcowe (adres URL, adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, język przeglądarki, datę i godzinę żądania, identyfikator pliku cookie, przeglądane zasoby strony). Zbierane w ten sposób dane są zapisywane w dziennikach (logach) serwera. Wykorzystujemy je jedynie w celu administrowania serwerem, zapewnienia jego bezpieczeństwa oraz w celach statystycznych. Taki sposób wykorzystania danych znajduje oparcie w naszym prawnie uzasadnionym interesie (podstawa prawna przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającym na administrowaniu serwerem, identyfikowaniu błędów w strukturze Stron Internetowych oraz prowadzeniu statystki najczęściej przeglądanych zasobów.

Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż przez 14 miesięcy.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych dotyczących Twojej aktywności na Stronach Internetowych znajdują się w Polityce Cookies dostępnej na stronie http://www.prudential.pl/polityka-cookies.

Rekrutacja

Ponadto, Strony Internetowe umożliwiają użytkownikom ubieganie się o zatrudnienie w centrali Prudential. Po kliknięciu w przycisk Aplikuj, umieszczony na stronie www.prudential.pl w zakładce "Kariera", użytkownik zostaje przeniesiony na stronę internetową naszego dostawcy, eRecruitment Solutions sp. z o.o. Zamieszczony na tej stronie formularz pozwala wziąć udział w bieżącej rekrutacji oraz, w zależności od Twojej decyzji, w przyszłych rekrutacjach.

Zachęcamy do zapoznania się z informacją umieszczoną pod formularzem. Informacja wyjaśnia szczegółowo, w jaki sposób z pomocą eRecruitment Solutions sp. z o.o. wykorzystujemy dane osobowe użytkowników uczestniczących w rekrutacji.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dostawcy usług. Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Stron Internetowych. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych. Są to tzw. podmioty przetwarzające. Należą do nich:

 • Prudential Polska, zajmujący się dystrybucją ubezpieczeń,
 • eRecruitment Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, pomagający nam w prowadzeniu rekrutacji,
 • Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, pomagający nam w prowadzeniu analityki internetowej,
 • PGDS One UK Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii, świadczący kompleksowe usługi IT.

Nasi dostawcy mają siedzibę zarówno na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym w Polsce, jak i poza tym terytorium, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. W związku z przekazaniem danych osobowych użytkowników poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają z uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Listę podmiotów uczestniczących w programie "Tarcza Prywatności" znajdziesz tutaj.

Organy państwowe. Udostępniamy dane osobowe użytkowników, jeżeli zwrócą się do nas o to, uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

Prawo do wycofania zgody

Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO masz prawo w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę na marketing bezpośredni naszych produktów ubezpieczeniowych. Cofnięcie zgody wywołuje skutki na przyszłość, począwszy od chwili wycofania zgody. Nie wpływa natomiast na zgodność z prawem wykorzystania Twoich danych osobowych na podstawie zgody do chwili jej wycofania. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Na podstawie art. 21 RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli wykorzystujemy te dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, tj. w związku z zamówieniem kontaktu, w związku z administrowaniem Stronami Internetowymi i prowadzeniem statystyki korzystania ze Stron Internetowych oraz w związku z korzystaniem z Ofertomatu i kalkulatorów.

W związku z wniesieniem sprzeciwu zaprzestaniemy wykorzystywania tych danych w tym celu oraz, nie mając innej podstawy prawnej, usuniemy te dane. Jednakże w odniesieniu do wykorzystywania danych osobowych w związku z administrowaniem Stronami Internetowymi i prowadzeniem statystyki korzystania ze Stron Internetowych oraz w związku z korzystaniem z Ofertomatu i kalkulatorów, zastrzegamy sobie prawo do zbadania zasadności wniesionego sprzeciwu.

Prawo dostępu do danych

Na podstawie art. 15 RODO masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy wykorzystujemy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 • uzyskać informacje o celach wykorzystywania, kategoriach wykorzystywanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych

Na podstawie art. 16 RODO masz prawo żądać od nas sprostowania Twoich danych osobowych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym")

Na podstawie art. 17 RODO masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli podstawa prawna ich zebrania oraz dalszego wykorzystania przestała istnieć albo nie istniała od samego początku. Dotyczy to przypadku, gdy:

 • uważasz, że Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy;
 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu marketingu naszych produktów i usług;
 • wniosłeś zasadny sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w związku z administrowaniem Stronami Internetowymi i prowadzeniem statystyki korzystania ze Stron Internetowych oraz w związku z korzystaniem z Ofertomatu i kalkulatorów;
 • przepisy prawa nakazują nam usunięcie Twoich danych;
 • uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia wykorzystania danych

Na podstawie art. 18 RODO masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku, gdy:

 • żądasz sprostowania Twoich danych osobowych lub zgłaszasz sprzeciw wobec ich wykorzystania w celu administrowania Stronami Internetowymi i prowadzenia statystyki korzystania ze Stron Internetowych;
 • przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, jednakże sprzeciwiasz się usunięciu tych danych;
 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, jednakże sprzeciwiasz się usunięciu tych danych, ponieważ są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełnimy to żądanie albo odmówimy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy w stanie spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Prawo do skargi

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W JAKI SPOSÓB POINFORMUJEMY CIĘ O ZMIANIE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI?

Wszystkie ewentualne przyszłe zmiany w naszej Polityce prywatności będą publikowane na Stronach Internetowych. Istotne zmiany naszej Polityki prywatności będą ponadto ogłaszane użytkownikom przy pomocy wyraźnie widocznych bannerów lub w inny, równie skuteczny sposób.CZĘŚĆ II. PRUDENTIAL POLSKA SP. Z O.O.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposób, w jaki postępujemy z danymi osobowymi użytkowników, zbieranymi za pośrednictwem stron internetowych www.prudential.pl, www.mlodzibogowie.pl, www.prudentialnaszpilkach.pl oraz za pośrednictwem innych tematycznych stron internetowych, które odsyłają do niniejszej Polityki prywatności ("Strony Internetowe").

KIM JESTEŚMY I JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

W toku korzystania ze Strony Internetowej użytkownicy dzielą się z nami różnymi informacjami. Podają imię, nazwisko, dane kontaktowe, określają cele, jakie pragną osiągnąć w przyszłości, lub rodzaj ochrony ubezpieczeniowej, jakiej od nas oczekują. Ponadto pozostawiają po sobie, mniej lub bardziej widoczne ślady aktywności na Stronie Internetowej. Wszystkie te informacje stanowią dane osobowe i podlegają ochronie prawnej na mocy Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych ("RODO").

My, Prudential, jesteśmy administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych użytkowników Strony Internetowej i w związku z jesteśmy zobowiązani do ich ochrony.

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag i wniosków dotyczących niniejszej Polityki prywatności należy skontaktować się z Prudential za pośrednictwem adresu e-mail: bok@prudential.pl, infolinii: 801 30 20 10 (czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00–18.00), drogą pisemną na adres siedziby Prudential podany poniżej w sekcji dotyczącej objaśniania pojęć użytych w niniejszej Polityce lub osobiście/telefonicznie z przedstawicielem Prudential.

Możesz też skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych ustanowionym przez administratora danych pod adresem e-mail: IOD@prudential.pl.

CO OZNACZAJĄ POJĘCIA UŻYTE W NINIEJSZEJ POLITYCE?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
Prudential oznacza Prudential Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 182, 02-670 Warszawa;
RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119, 4 maja 2016 r., s. 1–88.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

W związku z prowadzeniem Stron Internetowych wykorzystujemy Twoje dane osobowe w różnych, opisanych poniżej, celach.

Marketing bezpośredni

Na naszych Stronach Internetowych umieściliśmy różne formularze, przy pomocy których możesz pozostawić swoje imię, nazwisko, numer telefonu i kod pocztowy. Dzięki tym danym nasz konsultant z najbliższego oddziału będzie mógł do Ciebie zadzwonić i przedstawić Ci ofertę produktów ubezpieczeniowych. Taki sposób wykorzystania danych znajduje oparcie w udzielonej przez Ciebie zgodzie na przetwarzanie tych danych (podstawa prawna przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż przez 10 lat. Pamiętaj jednak, że w każdej chwili możesz cofnąć wyrażoną zgodę (szczegóły znajdziesz poniżej, w części zatytułowanej "Jakie prawa Ci przysługują").

Rekrutacja

Ponadto, Strona Internetowa umożliwia użytkownikom ubieganie się o zatrudnienie w charakterze konsultanta Prudential lub też o zatrudnienie w centrali Prudential. Po kliknięciu w przycisk Aplikuj, umieszczony na stronie www.prudential.pl w zakładce "Kariera", użytkownik zostaje przeniesiony na stronę internetową naszego dostawcy, eRecruitment Solutions sp. z o.o. Zamieszczony na tej stronie formularz pozwala wziąć udział w bieżącej rekrutacji oraz, w zależności od Twojej decyzji, w przyszłych rekrutacjach.

Administrowanie Stroną Internetową i statystyka korzystania ze Strony Internetowej

Oprócz danych osobowych, które nam podajesz, zbieramy również inne dane, dotyczące Twojej aktywności na Stronie Internetowej, w szczególności dane dotyczące zapytań HTTP kierowane do naszego serwera przez Twoje urządzenie końcowe (adres URL, adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, język przeglądarki, datę i godzinę żądania, identyfikator pliku cookie, przeglądane zasoby strony). Zbierane w ten sposób dane są zapisywane w dziennikach (logach) serwera. Wykorzystujemy je jedynie w celu administrowania serwerem, zapewnienia jego bezpieczeństwa oraz w celach statystycznych. Taki sposób wykorzystania danych znajduje oparcie w naszym prawnie uzasadnionym interesie (podstawa prawna przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającym na administrowaniu serwerem, identyfikowaniu błędów w strukturze Strony Internetowej oraz prowadzeniu statystki najczęściej przeglądanych zasobów.

Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż przez 14 miesięcy.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych dotyczących Twojej aktywności na Stronach Internetowych znajdują się w Polityce Cookies dostępnej na stronie http://www.prudential.pl/polityka-cookies.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dostawcy usług. Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Strony Internetowej. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych. Są to tzw. podmioty przetwarzające. Należą do nich:

 • eRecruitment Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, pomagający nam w prowadzeniu rekrutacji,
 • Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, pomagający nam w prowadzeniu analityki internetowej,
 • PGDS One UK Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii, świadczący kompleksowe usługi IT.

Nasi dostawcy mają siedzibę zarówno na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym w Polsce, jak i poza tym terytorium, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. W związku z przekazaniem danych osobowych użytkowników poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają z uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Listę podmiotów uczestniczących w programie "Tarcza Prywatności" znajdziesz tutaj.

Organy państwowe. Udostępniamy dane osobowe użytkowników, jeżeli zwrócą się do nas o to, uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

Prawo do wycofania zgody

Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO masz prawo w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę na marketing bezpośredni naszych produktów ubezpieczeniowych. Cofnięcie zgody wywołuje skutki na przyszłość, począwszy od chwili wycofania zgody. Nie wpływa natomiast na zgodność z prawem wykorzystania Twoich danych osobowych na podstawie zgody do chwili jej wycofania. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Na podstawie art. 21 RODO masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli wykorzystujemy te dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, tj. w związku z zamówieniem kontaktu, w związku z administrowaniem Stronami Internetowymi i prowadzeniem statystyki korzystania ze Strony Internetowej.

W związku z wniesieniem sprzeciwu zaprzestaniemy wykorzystywania tych danych w tym celu oraz, nie mając innej podstawy prawnej, usuniemy te dane. Jednakże w odniesieniu do wykorzystywania danych osobowych w związku z administrowaniem Stroną Internetową i prowadzeniem statystyki korzystania ze Strony Internetowej zastrzegamy sobie prawo do zbadania zasadności wniesionego sprzeciwu.

Prawo dostępu do danych

Na podstawie art. 15 RODO masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy wykorzystujemy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 • uzyskać informacje o celach wykorzystywania, kategoriach wykorzystywanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych

Na podstawie art. 16 RODO masz prawo żądać od nas sprostowania Twoich danych osobowych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym")

Na podstawie art. 17 RODO masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli podstawa prawna ich zebrania oraz dalszego wykorzystania przestała istnieć albo nie istniała od samego początku. Dotyczy to przypadku, gdy:

 • uważasz, że Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy;
 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu marketingu naszych produktów i usług;
 • wniosłeś zasadny sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w związku z administrowaniem Stronami Internetowymi i prowadzeniem statystyki korzystania ze Strony Internetowej;
 • przepisy prawa nakazują nam usunięcie Twoich danych;
 • uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia wykorzystania danych

Na podstawie art. 18 RODO masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku, gdy:

 • żądasz sprostowania Twoich danych osobowych lub zgłaszasz sprzeciw wobec ich wykorzystania w celu administrowania Stroną Internetową i prowadzenia statystyki korzystania ze Strony Internetowej;
 • przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, jednakże sprzeciwiasz się usunięciu tych danych;
 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, jednakże sprzeciwiasz się usunięciu tych danych, ponieważ są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełnimy to żądanie albo odmówimy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy w stanie spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Prawo do skargi

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W JAKI SPOSÓB POINFORMUJEMY CIĘ O ZMIANIE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI?

Wszystkie ewentualne przyszłe zmiany w naszej Polityce prywatności będą publikowane na Stronie Internetowej. Istotne zmiany naszej Polityki prywatności będą ponadto ogłaszane użytkownikom przy pomocy wyraźnie widocznych bannerów lub w inny, równie skuteczny sposób.