ZMIANY W UMOWIE

W tej sekcji zostały umieszczone informacje o zmianach jakie mogą być wprowadzone w umowie ubezpieczenia w trakcie jej trwania.

 • Zgłoszenie zmiany danych osobowych
  • W celu zaktualizowania:
    
   • adresu korespondencyjnego lub
   • danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail)
   • imion,
   • nazwiska,
   • numeru i serii dowodu osobistego,
   • korekty daty urodzenia,
   • numeru pesel,
   • obywatelstwa,
   prosimy o kontakt telefoniczny z Infolinią Prudential, tel. 801 386 000 (prosimy o przygotowanie numeru Polisy – będzie potrzebny w trakcie rozmowy).
    
   W tym celu można również skorzystać z formularza -> Wniosek zmiany danych osobowych lub samodzielnie sporządzić oświadczenie i przesłać je podpisane w oryginale na adres:
    
   Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 34, 26-614 Radom.
    
   W szczególnych przypadkach, w celu potwierdzenia aktualizacji danych, Prudential skontaktuje się z Państwem korespondencyjnie lub telefonicznie.
 • Zmiana uposażonych
  • W trakcie trwania umowy ubezpieczenia można:
    
   • wskazać osoby Uposażone,
   • zmienić udział % Uposażonych w świadczeniu,
   • zmienić lub odwołać Uposażonych,
   • zaktualizować dane wskazanych wcześniej Uposażonych.

   Przy zgłoszeniu prosimy skorzystać z formularza -> Wniosek o wskazanie lub zmianę uposażonych lub samodzielnie sporządzić na piśmie oświadczenie woli i przesłać je podpisane w oryginale na adres: 

   Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 34, 26-614 Radom.
    
   Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje Infolinia Prudential  (tel. 801 386 000). 
 • Rezygnacja z umowy ubezpieczenia
  • Od zawartej Umowy ubezpieczenia można odstąpić w terminie 30 dni od dnia otrzymania Pakietu powitalnego, zawierającego Polisę. W takim przypadku Prudential zwróci zapłaconą składkę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy ubezpieczenia. Zwrot składki nastąpi poprzez jej zaliczenie na poczet zobowiązań Ubezpieczającego wynikających z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych łączącej go z Play, chyba że Ubezpieczający złoży inną dyspozycje w tym zakresie.
    
   W każdym czasie trwania Umowy ubezpieczenia można ją wypowiedzieć. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa wówczas ostatniego dnia kolejnego okresu rozliczeniowego w sieci Play. Składki za udzielaną ochronę do końca okresu, w którym jest świadczona, są należne.
    
   Rezygnację z Umowy można złożyć:
    
   • telefonicznie – pod numerem telefonu: 801 386 000;
   • korespondencyjnie – na adres: Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 34, 26-614 Radom.