ŚWIADCZENIA

Sekcja obejmuje informacje dotyczące świadczeń.

 • Zgłoszenie zdarzenia
  • W celu zgłoszenia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia można kontaktować się telefonicznie z  Infolinią Prudential (tel. 801 386 000). 

   W celu prawidłowego rozpatrzenia roszczenia i ustalenia odpowiedzialności Prudential prosimy o  przesłanie dokumentów wg listy znajdującej się w zakładce -> Dokumenty wymagane do rozpatrzenia  roszczenia. Dokumenty należy wysłać na adres:

   Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 34, 26-614 Radom.
    
   Roszczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie przedawniają się z upływem trzech lat (art. 819 § 1 Kodeksu cywilnego). Bieg przedawnienia przerywa m.in. zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym osoba uprawniona otrzymała pisemne oświadczenie ubezpieczyciela
   o przyznaniu lub odmowie świadczenia.
 • Dokumenty wymagane do rozpatrzenia roszczenia
  • Wymagane dokumenty w przypadku roszczenia z tytułu ubezpieczenia na wypadek śmierci  Ubezpieczającego to:
   1. wniosek o wypłatę świadczenia,
   2. skrócony odpis aktu zgonu (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie),
   3. karta statystyczna do karty zgonu (kopia),
   4. w przypadku śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem - oficjalny dokument z policji lub prokuratury opisujący okoliczności nieszczęśliwego wypadku (NW) (oryginał lub kopia)
   5. kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby występującej z wnioskiem,
   6. w przypadku, gdy z wnioskiem o wypłatę świadczenia występuje osoba inna niż uprawniony - pełnomocnictwo do reprezentowania uprawnionego lub innego dokumentu poświadczającego prawo do reprezentowania uprawnionego (oryginał dokumentu lub kopia potwierdzona notarialnie) oraz kopia dowodu osobistego pełnomocnika lub przedstawiciela.
   Wymagane dokumenty w przypadku roszczenia na wypadek wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego u Ubezpieczającego to:
   1. wniosek o wypłatę świadczenia,
   2. dokumentacja medyczna potwierdzająca diagnozę choroby, karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentacja leczenia ambulatoryjnego oraz wyniki wykonanych badań (kopie dokumentów),
   3. kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby występującej z wnioskiem,
   4. w przypadku, gdy z wnioskiem o wypłatę świadczenia występuje osoba inna niż Ubezpieczający - pełnomocnictwo do reprezentowania Ubezpieczającego (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) oraz kopia dowodu osobistego pełnomocnika.
   Druga opinia medyczna:
   W przypadku Drugiej opinii medycznej lista potrzebnych dokumentów zostanie przedstawiona przez firmę WTW Services Sp. z o.o., która po zgłoszeniu roszczenia będzie kontaktowała się z Ubezpieczającym.
 • Tryb rozpatrywania zgłoszenia
  • Po zaakceptowaniu roszczenia, świadczenie jest wypłacane na konto bankowe wskazane we wniosku o  wypłatę świadczenia lub przekazem pocztowym.
    
   Świadczenie zostanie wypłacone w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Prudential zgłoszenia. Gdyby wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Prudential lub wysokości świadczenia ubezpieczeniowego nie było w tym terminie możliwe, Prudential wypłaca świadczenie w  terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności ich wyjaśnienie było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia Prudential wypłaca w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia.