SKŁADKI

W tej sekcji znajdziesz informacje dotyczące składek.

 • Terminy opłacania składek
  • Terminy opłacania składek wynikają z częstotliwości opłacania faktury za usługi telekomunikacyjne w  sieci Play. Dzień zapłaty jest tożsamy z dniem wskazanym na fakturze Play na opłacenie faktury za usługi telekomunikacyjne. 
 • Skutki braku wpłaty składki/Poręczenie
  • Play, jako poręczyciel składek ubezpieczeniowych opłaci maksymalnie 3 zaległe składki, w przypadku braku opłaty za faktury Play w wymaganym terminie. Zapewni to ciągłość ochrony ubezpieczeniowej. W praktyce oznacza to, że w przypadku nieopłacenia składki ubezpieczeniowej na czas, ochrona będzie kontynuowana. Zwrotu składek uiszczonych przez Play należy dokonać na rachunek wskazany na fakturze za usługi telekomunikacyjne z Play. W razie nieopłacenia należnej składki, Prudential wezwie do zapłaty zaległej składki w dodatkowym terminie upływającym z końcem Okresu rozliczeniowego, w którym Ubezpieczający otrzymał wezwanie do zapłaty, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczającego wezwania do jej zapłaty.
    
   W przypadku nieopłacenia składki w dodatkowym terminie, Umowę ubezpieczenia uważa się za rozwiązaną z końcem Okresu rozliczeniowego, w którym Ubezpieczający otrzymał wezwanie do zapłaty, nie wcześniej jednak niż po upływie wskazanego w wezwaniu dodatkowego terminu na jej opłacenie. Rozwiązanie Umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim Prudential udzielał ochrony ubezpieczeniowej.