PYTANIA I REKLAMACJE

Sekcja dotycząca współpracy Prudential z Klientami.

 • Zgłoszenie pytania lub reklamacji
  • Zgłoszenie pytania

   W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Infolinią Prudential (tel. 801 386 000). Jeśli pytanie dotyczy zawartej Umowy ubezpieczenia, prosimy o przygotowanie numeru Polisy, co znacznie usprawni rozmowę.
    
   Pytania można również przekazać w formie pisemnej na:
    
   • adres korespondencyjny: Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 34, 26-614 Radom
   • adres e-mail:

   Odpowiedzi na zgłoszenie udzielimy w formie pisemnej bądź w innej formie uzgodnionej przez zgłaszającego z Infolinią Prudential.

    

   Zgłoszenie reklamacji 

   Poniżej zamieszczamy informacje o sposobie składania reklamacji:
    
   1. Reklamacje, skargi i zażalenia na działanie lub zaniechanie Prudential związane ze świadczonymi przez Prudential usługami, w tym związane z zawarciem lub wykonywaniem Umowy ubezpieczenia, mogą zostać złożone w każdej jednostce Prudential obsługującej klientów.
   2. Reklamacje, skargi i zażalenie mogą być złożone:
    a) w formie pisemnej - osobiście, w jednostce Prudential obsługującej Klientów, albo za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub posłańca na adres: Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Skrytka pocztowa nr 34, 26-614 Radom
    b) ustnie – telefonicznie (preferowany numer telefonu:  801 386 000 - koszt połączenia naliczany jest według stawek operatora, z którego korzysta Klient) albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce Prudential obsługującej Klientów,
    c) w formie elektronicznej - poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt_play@prudential.pl 
   3. W przypadku reklamacji, skarg lub zażaleń związanych z Drugą opinią medyczną prosimy o  podanie nazwy choroby/ schorzenia, którego dotyczy zgłoszenie.
   4. Na żądanie Klienta, Prudential potwierdza wpłynięcie reklamacji, skargi lub zażalenia w formie pisemnej lub w innej wskazanej przez Klienta.
   5. Odpowiedź na reklamację, skargę lub zażalenie udzielana jest w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, z zastrzeżeniem, że odpowiedź może być dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta.
   6. Reklamacje, skargi i zażalenia rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w  terminie 30 dni od dnia ich złożenia. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi do Klienta przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, w  których rozpatrzenie reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni nie jest możliwe, termin rozpatrzenia reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, skargi lub zażalenia. Informacja do Klienta z przewidywanym terminem rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi wyjaśniać będzie przyczynę opóźnienia oraz okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy.
   7. Reklamacje, skargi i zażalenia rozpatrywane są przez pełnomocnika Prudential ds. rozpatrywania reklamacji/skarg.
   8. Każdy zainteresowany może też wnieść reklamację, skargę lub zażalenie do Rzecznika Finansowego lub do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.
   9. Spory wynikające z Umowy ubezpieczenia mogą być poddane rozstrzygnięciu w postępowaniu pozasądowym, prowadzonym przez Rzecznika Finansowego. Strona internetowa Rzecznika Finansowego to: www.rf.gov.pl.
   10. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania skarg, reklamacji i zażaleń znajdują się na stronie www.prudential.pl oraz w jednostkach Prudential obsługujących Klientów.