Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. KIM JESTEŚMY?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prudential Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-670) przy ul. Puławskiej 182 („Prudential", „my").

2. W JAKIM CELU, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PANA/PANI DANE OSOBOWE?

Pana/Pani dane osobowe, takie jak dane imię, nazwisko, numer telefonu i kod pocztowy będą przetwarzane przez nas w celu marketingu własnych produktów lub usług Prudential, w tym przyporządkowanie do właściwego geograficznie przedstawiciela Prudential:

  • w przypadku danych zebranych przez strony internetowe – na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia,
  • w przypadku danych zebranych w formie ankiety – na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia,
  • w przypadku danych zebranych z innych źródeł, np. poprzez formularz rekomendacji – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, do czasu złożenia sprzeciwu,

ale nie dużej niż przez okres 10 lat. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

3. KOMU PRZEKAZUJEMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. przedstawicielom Prudential, czy też dostawcom usług IT, mającym siedzibę w Wielkiej Brytanii, na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG") lub na terytorium państw spoza EOG, takich jak Indie lub Stany Zjednoczone, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Prudential.

Kraje spoza EOG mogą nie oferować takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak kraje EOG. Zanim Pana/Pani dane osobowe zostaną przekazane poza EOG, Prudential dołoży wszelkich starań, aby takie przekazanie nie doprowadziło do obniżenia poziomu Pana/Pani ochrony zagwarantowanego na podstawie przepisów obowiązujących w krajach należących do EOG. Należyta ochrona Pana/Pani danych osobowych będzie zapewniona również w razie dalszego przekazania Pana/Pani danych osobowych z pierwotnego państwa trzeciego do innego (kolejnego) państwa trzeciego znajdującego się poza EOG.

W przypadku transferu Pana/Pani danych osobowych poza EOG ich przekazywanie odbywać się będzie na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.
Może Pan/Pani także poprosić o dodatkowe informacje w zakresie przekazywania danych poza EOG i uzyskać kopię przyjętych środków ochrony, kontaktując się z nami na zasadach określonych w pkt 5.

4. PANA/PANI PRAWA

1) Ma Pan/Pani prawo do żądania:
  a. dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Pana/Pani dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach wykorzystania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a także o źródle ich pozyskania przez nas (art. 15 RODO – Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych);
  b. kopii danych osobowych, których nam Pan/Pani dostarczył/a, i przekazania jej Panu/Pani lub innemu wskazanemu podmiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie, jeżeli wykorzystujemy Pana/Pani dane na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy (art. 20 RODO);
  c. sprostowania Pana/Pani danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (art. 16 RODO);
  d. usunięcia Pana/Pani wszystkich lub niektórych danych osobowych (art. 17 RODO), jeżeli:
  I. wycofał/a Pan/Pani zgodę, a nie mamy innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych;
  II. Pana/Pani dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były wykorzystywane;
  III. wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw, który uznaliśmy za zasadny;
  IV. Pana/Pani dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem;
  e. ograniczenia wykorzystania Pana/Pani danych osobowych (art. 18 RODO), tj. zażądać, abyśmy zaprzestali ich wykorzystania (nie dotyczy to jednak przechowywania Pana/Pani danych osobowych) w sytuacjach, gdy:
  I. kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Pana/Pani danych;
  II. kwestionuje Pan/Pani zgodność z prawem wykorzystania przez nas danych osobowych;
  III. nie potrzebujemy już tych danych, ale Panu/Pani są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;
  IV. wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw wobec wykorzystywania Pana/Pani danych – do czasu podjęcia przez nas decyzji co do zasadności sprzeciwu.
2) Ma Pan/Pani również prawo do:
  a. cofnięcia wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 RODO);
  b. wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów. Na skutek wniesienia sprzeciwu rozważymy, czy – ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację – ochrona Pana/Pani interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, wykorzystując dane osobowe. Jeżeli Pana/Pani sprzeciw okaże się zasadny, a nie ma innej podstawy prawnej wykorzystania tych danych, usuniemy je ( art. 21 ust. 1 RODO).

 

5. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag i wniosków dotyczących niniejszej klauzuli w celu cofnięcia zgody, wyrażenia sprzeciwu lub skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Prudential za pośrednictwem adresu e-mail: lub drogą pisemną na adres siedziby Prudential podany powyżej.

Może Pan/Pani też skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych ustanowionym przez administratora danych pod adresem e-mail: .

Ma Pan/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

MKPP_K087_1_1220