Jak działają nasze ubezpieczenia?

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ubezpieczenia oszczędnościowe Prudential

Specjaliści Prudential przygotowali specjalnie dla Ciebie sekcję edukacyjną, która ma na celu przybliżenie tematyki ubezpieczeń.
Jeśli czujesz że twoja wiedza w dziedzinie ubezpieczeń jest niewystarczająca, przeczytaj nasze artykuły. Mamy nadzieję że pomogą Ci w podjęciu świadomych decyzji związanych z planowaniem przyszłości.

Umowy dodatkowe Prudential

Umowy dodatkowe dają możliwość rozszerzenia zakresu ochrony. Możesz dokupić je do umowy głównej EMERYTURA BEZ OBAW, OSZCZĘDNOŚCI BEZ OBAW, START w ŻYCIE CZY KOMFORT ŻYCIA. Przeczytaj nasze artykuły, aby dowiedzieć się jak wybrać idealną umowę dla Ciebie i co możesz dzięki niej zyskać.

 

Słownik

B C D F G I K O P R S Ś U W Z

U

Ubezpieczający

osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, lecz posiadająca zdolność prawną, która zawiera umowę ubezpieczenia i jest zobowiązana do opłacania składki.

Ubezpieczenie bezskładkowe

dotyczy polis typu ubezpieczenia oszczędnościowe. Jest to forma ubezpieczenia, w której ustał obowiązek płacenia składek. Umowy dodatkowe ulegają rozwiązaniu, obniżeniu ulega gwarantowana suma ubezpieczenia/gwarantowana suma z tytułu dożycia, a dotychczas ustalone premie roczne zostają przeliczone z uwzględnieniem nowej wysokości sumy. Nie jest możliwe przywrócenie składkowej postaci umowy.

Ubezpieczony

osoba fizyczna, objęta ochroną w zakresie wskazanym w polisie.

Umowa dodatkowa

umowa ubezpieczenia zawierana na podstawie OWU umowy dodatkowej (OWUD). Jej celem jest rozszerzenie przedmiotu oraz zakresu ochrony świadczonej w ramach umowy głównej, ale stanowi odrębną umowę, o którą może wnioskować Ubezpieczający i Ubezpieczony.

Umowa ubezpieczenia

dokumenty poświadczające zawarcie umowy między Prudential a Ubezpieczającym, zgodnie z którą Towarzystwo zobowiązuje się objąć ochroną Ubezpieczonego, a Ubezpieczający zapewnia, że będzie opłacał należne z tego tytułu składki.

Uposażony

osoba uprawniona do otrzymania świadczenia przewidzianego w umowie ubezpieczenia, wskazana przez Ubezpieczającego, za uprzednią zgodą Ubezpieczonego.

Uposażony zastępczy

osoba uprawniona do otrzymania świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w przypadku, gdy w chwili śmierci Ubezpieczonego nie ma ani jednego Uposażonego lub ich wskazanie stało się bezskuteczne.