Czym jest świadczenie ubezpieczeniowe?

Świadczenie jest to kwota, która jest wypłacana przez ubezpieczyciela w określonych w umowie przypadkach.

Prudential ustala wysokość świadczeń na wypadek różnych zdarzeń objętych zakresem ochrony według poniższych zasad:

  Start w Życie Emerytura bez Obaw
Oszczędności bez Obaw
Komfort Życia

Dożycie przez Ubezpieczonego końca Okresu ubezpieczenia

Wyższa z kwot:

  • Suma ubezpieczenia z premiami rocznymi i premią końcową
  • Gwarantowane świadczenie w wysokości wpłaconych składek, o ile opcja ta została wybrana

Umowa ubezpieczenia nie zawiera elementu budowania kapitału

Śmierć Ubezpieczonego

Wyższa z kwot:

  • stała suma ubezpieczenia na wypadek śmierci wskazana w polisie plus składki opłacone do dnia śmierci Ubezpieczonego
  • kwota obliczona na dzień śmierci  według zasad, które stosujemy do wyliczenia kwoty wypłacanej przy rezygnacji z umowy

Najwyższa z kwot:

  • Gwarantowana suma ubezpieczenia z premiami rocznymi naliczonymi do dnia śmierci
  • wszystkie składki należne z tytułu umowy głównej
  • kwota obliczona na dzień śmierci według zasad, które stosujemy do wyliczenia kwoty wypłacanej przy rezygnacji z umowy

Suma ubezpieczenia zdefiniowana w polisie

Gwarantowana suma ubezpieczenia w ubezpieczeniach oszczędnościowych oraz suma ubezpieczenia na wypadek śmierci w ubezpieczeniu Komfort Życia mogą ulegać zmianie w wyniku indeksacji, czyli propozycji podwyższenia składki w rocznicę umowy ubezpieczenia.