The Prudential Assurance Company Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 437638